O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich IV kwartał 1998r.
 
   

200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza

   


ilo¶ć znaczków: 4 + blok
warto¶ci: 55gr,65gr, 90gr, 1,20 zł, 2,45 zł
papier: fluorescencyjny
technika druku: offset
format: 55 gr, 65gr, 90 gr, 1,20 zł   -  43x 31,25 mm
  2,45 gr  - 31,25 x 39,5 mm
  blok numerowany -  61 x 75 mm     
nakład: po 1.000.000 sztuk
   blok: 600.000 sztuk
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 24.12.1998 r.
 
   
  Wielki poeta romantyczny, okrzyknięty wieszczem narodowym, wystawiony na piedestały, ma stałe miejsce w kanonie lektur szkolnych i  półkach naszych bibliotek. W jubileuszowym roku mickiewiczowskim warto wrócić do kiedy¶ tak dobrze znanych lektur. Odkurzyć  "Ballady i romanse", sprawdzić znajomo¶ć inwokacji  z "Pana Tadeusza".

  Poeta, który tak pragn±ł trafić pod  strzechy,  zasługuje na ponowne odkrycie.  Może znowu  zachwyci  nas jego czarowny ¶wiat pełen dziwów, duchów, ale i prostych prawd, choćby takiej, że "kto przysięgę naruszy,
     Ach biada jemu, za życia biada
     I biada jego złej duszy !".

 Mamy nadzieję, że przygotowana przez Pocztę Polsk± seria znaczków będzie wspaniał± okazj± do przypomnienia kilku  najważniejszych utworów Adama Mickiewicza.  Piękna, utrzymana w mglisto - błękitnej tonacji seria znaczków, powstała przy współpracy     z Panem Jackiem Chromym  z Muzeum Literatury  w Warszawie,  któremu   serdecznie  dziękujemy.

 W prawym górnym rogu wszystkich znaczków będ± mogli Państwo zobaczyć fragment rzeĽby dłuta Jeana Davida  d'Angersa, przedstawiaj±cej głowę Adama Mickiewicza, ponadto  na  poszczególnych znaczkach znajduj± się:
- warto¶ci 55 gr - romantyczny nocny pejzaż księżycowy i  wizerunek  Maryli Wereszczakówny - muzy poety oraz cytat  z  "Romantyczno¶ci" - "Miej  serce  i  patrzaj   w  serce",
- warto¶ci 65 gr - klucz żurawi lec±cych nad stepem, a w oddali ruiny grobu Marii Potockiej  oraz cytat z  sonetu "Stepy akermańskie" - "JedĽmy, nikt nie woła !", 
- warto¶ci 90 gr - płon±ce ¶wiece i cień krzyża  oraz cytat z III cz. "Dziadów" - "Nazywam się  Milijon",
- warto¶ci 1,20 zł - dworek szlachecki w otoczeniu kwiatów polnych, czapkę ułańsk± oraz cytat z "Pana Tadeusza" - "¦ród takich pól przed laty",
- warto¶ci 2,45 zł -   rzeĽbę poety autorstwa Jeana Davida  d'Angersa; na oprawie bloku umieszczono fragment rękopisu "Pana Tadeusza" wraz z podpisem poety oraz Pałac Gorzeńskich   w ¦miełowie,  gdzie  obecnie  znajduje się  Muzeum  Adama  Mickiewicza.

Niew±tpliwie interesuj±ce s± również towarzysz±ce znaczkom trzy koperty pierwszego dnia obiegu FDC, na których przedstawiono modlitewnik A. Mickiewicza oraz  jego  pióro, kałamarz, krzesiwo i lichtarz. W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu  w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy.

       

 
   

50. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 1,20 zł
papier: fluorescencyjny
technika druku: offset
format: 39,5 x 31,25 mm
nakład: 700.000 sztuk
arkusz: 20 sztuk
projektant: Wojciech Freudenreich
data obiegu: 10.12.1998 r.
 
   
Wszyscy ludzie rodz± się wolni i równi w swej godno¶ci i w swoich prawach - tak rozpoczyna się 1. artykuł Powszechnej  Deklaracji  Praw Człowieka, uchwalonej 10 grudnia 1948 r.  przez  Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych. Rezolucja ta nie była prawnie wi±ż±cym traktatem, lecz tylko wyrazem woli politycznej państw. Znalazła jednak odzwierciedlenie w ustawodawstwie wielu krajów.

 Deklaracja jest aktem uniwersalnym ponieważ jej postanowienia dotycz± człowieka, bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie i pogl±dy polityczne, narodowo¶ć, pochodzenie społeczne, maj±tek  czy  jakiekolwiek  inne różnice. 

Celem Deklaracji jest doprowadzenie do  powszechnego uznania i zagwarantowania każdemu człowiekowi, przez wszystkie państwa   pewnego minimum praw. Deklarację uchwaliła nieomal cała społeczno¶ć międzynarodowa. Można więc przyj±ć, że wyraża ona podstawowe i ogólnoludzkie  warto¶ci i aspiracje.

 W zwi±zku z przypadaj±c± w tym roku rocznic±  Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy, na którym przedstawiono oficjalny znak 50 - lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osoby zainteresowane  będ± mogły również nabyć koperty pierwszego dnia obiegu FDC opatrzone datownikiem  okoliczno¶ciowy stosowanym w   Urzędzie  Pocztowym  Warszawa 1.

       

 
   

BOŻE NARODZENIE

   

ilo¶ć znaczków: 2
warto¶ć: 55 gr, 65 gr 
technika druku: rotograwiura
format: 31,25 x 39,5 mm
nakład: po 6.000.000 sztuk
arkusz: 50 sztuk
papier: fluorescencyjny
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 27.11.1998 r.
 
   
Z my¶l± o zbliżaj±cych się ¶więtach Poczta Polska przygotowała dla swoich klientów znaczki pocztowe, które będ± mogli wykorzystać wysyłaj±c życzenia do przyjaciół, rodziny i znajomych. Tym razem postanowili¶my sięgn±ć do dzieł ¶redniowiecznych, których bogata kolekcja znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Naszym przewodnikiem po Galerii Sztuki ¦redniowiecznej był jej kurator Pan Władysław Ło¶, za co serdecznie dziękujemy. W¶ród  pięknych rzeĽb i obrazów szczególne zainteresowanie budził  czternastowieczny poliptyk z Grudzi±dza. Dwie sceny - narodzin Jezusa Chrystusa i pokłon Trzech Króli, prezentujemy Państwu na znaczkach. 
 
W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1. 
       

 
   

80. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI PRZEZ POLSKĘ

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 65 gr
technika druku: offset
format: 43 x 31,25 mm
nakład: 800.000 sztuk
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
papier: fluorescencyjny
projektant: Andrzej Heidrich
data obiegu: 11.11.1998 r.
 
   
11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii narodu polskiego. Wspaniały dzień, o który walczyło kilka pokoleń Polaków, pocz±wszy od codziennych zmagań o język polski w szkołach i urzędach, po okupione krwi± uczestników powstania.   Przypadaj±c± w tym roku rocznicę odzyskania niepodległo¶ci Poczta Polska uczci poprzez wydanie znaczka pocztowego. Autorem pięknego projektu jest wybitny artysta plastyk Andrzej Heidrich. Ważn± rolę w przygotowaniu tej emisji odegrał, stale z nami współpracuj±cy, profesor Stefan K. Kuczyński z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, za co chcieliby¶my mu serdecznie podziękować. 

 Utrzymany w tonacji bieli i czerwieni znaczek, przedstawia Orła Białego, według wzoru z pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r., w otoczeniu flag  narodowych. Na towarzysz±cej znaczkowi kopercie pierwszego dnia obiegu FDC, przedstawiono Józefa Piłsudskiego w otoczeniu członków rz±du Jędrzeja Moraczewskiego. W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 datownik okoliczno¶ciowy.

       

 
   

20. ROCZNICA PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 65 gr
format: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
technika druku: offset
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
nakład: 800.000 szt.
projektant: Wiesław Wałkuski
data obiegu: 16 paĽdziernika 1998 r.
 
   
 Wybrany papieżem 16 paĽdziernika 1978 r. Karol Wojtyła, poprzez swoje liczne podróże i spotkania z wiernymi na całym ¶wiecie zasłużył na przydomek papieża-pielgrzyma. Otwarcie na dialog ze ¶wiatem i wyznawcami innych religii, liczne   pielgrzymki, apele o pokój i godn± postawę ludzi -  to główne cechy pontyfikatu Jana Pawła II.   Przyszły papież urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach na Podkarpaciu. Jego młodo¶ć była naznaczona przez II wojnę ¶wiatow±, ciężk± pracę w kamieniołomach, studia polonistyczne  na Uniwersytecie Jagiellońskim i w seminarium krakowskim. W 1946 r. przyj±ł ¶więcenia kapłańskie, a w wieku 33 lat został mianowany profesorem teologii i etyki społecznej. Potem przyszły kolejne tytuły, godno¶ci i publikacje, po¶więcone godno¶ci człowieka, istocie miło¶ci, etyce i antropologii filozofii. W¶ród wielu zainteresowań i pasji papieża zawsze ważn± rolę odgrywały ksi±żki i góry. Jego twórczo¶ć literacka obejmuje wiersze, poematy medytacyjne i dramaty, m.in. "Przed sklepem jubilera", "Brat naszego Boga" - po¶więcony życiu ¶w. Alberta. Ukochane przez papieża góry to nie tylko miejsce wędrówek, ale przede wszystkim skupienia, odpoczynku i refleksji - wszak w górach bliżej do Boga. 

 Poczta Polska ma w swoim dorobku wiele wydań po¶więconych papieżowi. Na prezentowanym w tym roku znaczku, papież  został przedstawiony w¶ród ludzi różnych ras i   wyznań. Bowiem to człowiek, jest podmiotem szczególnej troski i modlitwy Jana Pawła II. Papieża ponad podziałami. 

 W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1. 

       

 
   

¦WIATOWY DZIEŃ POCZTY

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 65 gr
format: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny 
technika druku: offset
nakład: 1.000.000 szt.
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
projektant: Mieczysław Wasilewski
data obiegu: 9 paĽdziernika 1998 r. 
 
   
Od ponad czterdziestu lat - 9 paĽdziernika, pocztowcy polscy, obchodz± jako Dzień Znaczka, a od 1984 r.  również jako ¦wiatowy Dzień Poczty. W tym dniu, Poczta pragnie przypomnieć i podkre¶lić, znaczenie pełnionej przez siebie  roli - przedsiębiorstwa użyteczno¶ci publicznej oraz popularyzować idee kolekcjonowania znaczków   i pisania listów, które s±  jedn± z najstarszych i chyba najpiękniejszych form komunikacji  międzyludzkiej.  Znaczek, który z tej okazji zostanie wprowadzony do obiegu przedstawia kolorow± rozetę z kopert pocztowych. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC oraz datownik okoliczno¶ciowy stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
       

 
   

ZYGMUNT III WAZA

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 1,20 zł
papier: fluorescencyjny
technika druku: staloryt jednobarwny
arkusz sprzedażny: 50 sztuk
format: 31,25 x 43 mm
nakład: 1.300.000
projektant: Andrzej Heidrich
autor rytu: Czesław Słania
data obiegu: 3 paĽdziernika 1998 r.
 
   
Przedstawiony   na    wspólnym  polsko - szwedzkim znaczku portret Zygmunta III Wazy, namalowany przez artystę reprezentuj±cego szkołę  Rubensa, znajduje się na zamku Gripsholm. W tym miejscu 20 czerwca 1566 r. przyszedł na ¶wiat przyszły władca Polski i Szwecji, potomek dwóch potężnych  rodów królewskich  - Jagiellonów i Wazów. Wybrany przez Polaków w 1587 r. na króla, zapocz±tkował prawie stuletni okres rz±dów dynastii Wazów w Rzeczypospolitej. To za jego spraw±, przez siedem lat oba kraje ł±czyła unia personalna. Ale to również Zygmunt III, pozbawiony korony szwedzkiej, otworzył długi rozdział wojen polsko - szwedzkich. Wielbiciel sztuki i jej mecenas w sposób szczególny zapisał się na kartach historii  Warszawy. Zbudował Zamek Królewski i sprawił, że mało  znane miasto stało się rezydencj± władców polskich. Dzisiaj Zygmunt III Waza z szabl± i krzyżem w dłoniach, spogl±da na Stare  Miasto z kolumny stoj±cej na Placu Zamkowym. Jego postać na trwałe wpisała się w historię dwóch państw oraz pejzaż Warszawy. 

Znaczek zaprojektował wybitny polski artysta plastyk Andrzej Heidrich. Autorem rytu zarówno znaczka polskiego, jak i szwedzkiego jest znany na całym ¶wiecie polski grawer Czesław  Słania, który od lat mieszka w Szwecji, gdzie piastuje zaszczytny urz±d Nadwornego Grawera Króla Szwecji. Obecnie Czesław Słania  przygotowuje swój tysięczny znaczek.

Dzień wprowadzenia znaczków do obiegu będzie miał szczególn± oprawę zarówno w Polsce, jak i Szwecji. Wydany zostanie karnet okoliczno¶ciowy, na którym znajd± się znaczki emitowane przez stronę polsk± i szwedzk±. 

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu  będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
   

Copyright © 2004-2021 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =29-07-2021 11:16:54=
Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij