O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich II kwartał 2000r.
 
   

Bohaterowie "Pana Tadeusza"

   


 

ilo¶ć znaczków: 6
nominały:
  2 x 70 gr
  2 x 80 gr
  2 x 1,10 zł
technika druku: stalorytnicza
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 35 znaczków
format: 40,5 x 54 mm
nakład:
  warto¶ci 70 gr    - 2 x 600.000 sztuk
  warto¶ci 80 gr    - 2 x 600.000 sztuk
  warto¶ci 1,10 zł  - 2 x 400.000 sztuk
projektant: Andrzej Heidrich
data obiegu: 30.06.2000
   
30 czerwca br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu sze¶ć znaczków pocztowych, emisji "Bohaterowie Pana Tadeusza". Przedstawiono na nich główne postacie i sceny z poematu, według rysunków Michała Elwiro Andriollego, rytowanych przez Andrzeja Zajkowskiego, ilustruj±cych wydanie lwowskie z 1882 r.:

warto¶ci 70 gr - 1-Gerwazy i Hrabia, 2-Telimena i Sędzia
warto¶ci 80 gr - 1-Wojski, 2-Ksi±dz Robak, Sędzia, Gerwazy
warto¶ci 1,10 zł - 1-Jankiel, 2-Zosia i Tadeusz

Plan napisania "Pana Tadeusza" pojawił się w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, w poznańskiem, gdy dotarł tam na krótko przed zakończeniem Powstania Listopadowego. Pisał swoje "poema wiejskie" w Paryżu w latach 1832-34. Dzieło ukazało się w drugiej połowie czerwca 1834 r. nakładem Aleksandra Jełowieckiego w Paryżu.
Na temat Adama Mickiewicza, "Pana Tadeusza" i jego bohaterów, napisano wiele, dlatego przy okazji tej emisji warto po¶więcić kilka słów autorowi rysunków, który był postaci± nietuzinkow±.
Michał Elwiro Andriolli urodził się 14 listopada 1836 r. w Wilnie. Był synem Włocha, rzeĽbiarza, kapitana wojsk napoleońskich. W latach 1855-1858 studiował w Moskiewskiej Szkole Malarstwa i RzeĽby i w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1861 r. wyjechał do Rzymu, gdzie studiował w Akademii ¦więtego Łukasza. Italia, tak inna od Rosji i Litwy, wywarła na nim ogromny wpływ artystyczny.
Andriolli brał udział w Powstaniu Styczniowym; po aresztowaniu w 1864 r. uciekł z więzienia i przedostał się do Londynu, a potem do Paryża. W 1866 r. jako emisariusz Komitetu Emigracji Polskiej został aresztowany i zesłany 1868 r. do Wiatki. Tam nauczył się korzystać ze swojego talentu. Zajmował się dekoracj± cerkwi, malarstwem portretowym i pejzażami Ułaskawiony przez cara w 1871 r. przyjechał do Warszawy. Wykonywał ilustracje dla Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów i Biesiady Literackiej.
W 1879 r. lwowski wydawca Herman Altenberg zaproponował Andriollemu zilustrowanie "Pana Tadeusza". Przed nim podj±ł się tego zadania Juliusz Kossak, ale jego rysunki nie doczekały się publikacji, a oryginały przepadły. "Pan Tadeusz" miał być ksi±żk± wytworn±, wydan± w formie albumu. Należało przygotować 24 ilustracje całostronicowe, oprócz drobnych winiet, ornamentalnych przerywników i inicjałów, w sumie 58 rysunków.
Pocz±tkowo w miarę nadsyłania ilustracji, ukazywały się one w comiesięcznych zeszytach. Wydanie albumowe pojawiło się w 1882 r.
Ilustracje nie przyniosły jednak uznania arty¶cie. Krytyka zarzucała mu powierzchown± znajomo¶ć anatomii i przesadę. Sam Andriolli, może pod wpływem takich s±dów, również nie cenił swoich ilustracji szczególnie wysoko. Nie mniej jednak album doczekał się jeszcze w tym samym roku powtórnej edycji, a po jakim¶ czasie wydano go także w formie miniaturowej, wci±ż z tymi samymi ilustracjami. Niektórym podobały się one tak bardzo, że zapragnęli mieć rysunki na własno¶ć. W 1881 r. warszawski bankier i przemysłowiec Jan G. Bloch nabył 10 spo¶ród nich jako dar dla żony.
Andriolli zmarł 23 sierpnia 1893 r. w Nałęczowie.

Powyższa emisja wiele zawdzięcza uprzejmo¶ci Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, które udostępniło materiał ilustracyjny.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży 3 koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

Etos pracy - K. Marcinkowski, E. Balaguer

   

ilo¶ć znaczków: 2
nominał: 70 gr, 80 gr
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 39,5 x 31,25 mm
nakład: po 400.000 sztuk
projektant: Maciej Jędrysik
data obiegu: 23.06 2000
   
23 czerwca br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe, emisji "Etos pracy - K. Marcinkowski, E. Balaguer". Na znaczkach przedstawiono:

Warto¶ci 70 gr - portret Karola Marcinkowskiego, umieszczony na tle dziewiętnastowiecznego krajobrazu przemysłowego, według drzeworytu Tomasza Bewicka. Postać tego Wielkopolanina nie jest tak znana jak innych wybitnych postaci XIX wieku. Urodził się w Poznaniu 23 czerwca 1800 r. Studia medyczne ukończył w Berlinie. Praktykę lekarsk± rozpocz±ł w swoim rodzinnym mie¶cie, gdzie wkrótce zasłyn±ł jako człowiek ofiarny i szlachetny, lecz±cy bezpłatnie ubogich chorych. Uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Po jego klęsce udał się na emigrację. W Paryżu, u boku księcia Adama Czartoryskiego, Adama Mickiewicza i Juliana Ursyna Niemcewicza, działał w Stowarzyszeniu Naukowej Pomocy.
Po powrocie do kraju z bezinteresownym po¶więceniem leczył zwłaszcza biednych. Nie porzucaj±c praktyki lekarskiej przyst±pił do wprowadzania w życie swoich zamierzeń społecznych. Uważał, że Polacy jedynie przez rozwój ekonomiczny, zmodernizowanie struktury społecznej i aktywno¶ć kulturaln± przetrwaj± lata niewoli. Program swój uj±ł lapidarnie: "O¶wiata i praca - oto s± ¶rodki do utorowania potrzebnego go¶cińca". Dla swojej idei pozyskiwał oddanych współpracowników wywodz±cych się z ziemiaństwa, duchowieństwa i mieszczaństwa.
W 1837 r. założył w Poznaniu stowarzyszenie na wzór paryskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej, które udzielało stypendiów kształc±cej się młodzieży. Była to pierwsza na ziemiach polskich instytucja stypendialna. Marcinkowski uważał o¶wiatę za jedn± z głównych podwalin bytu narodowego i ekonomicznego. Zdawał sobie sprawę, że tylko tego typu instytucje społeczne dostarczaj± społeczeństwu rzesze wykształconych ludzi.
W 1838 r. założył spółkę akcyjn± w celu wybudowania "Bazaru", który został otwarty w 1841 r. Gmach ten, bodaj drugi co do wielko¶ci w Poznaniu, był nowoczesnym hotelem równocze¶nie stanowił centrum polskiego życia gospodarczego i towarzyskiego.
W niespełna rok przed ¶mierci± Marcinkowski podj±ł kolejn± inicjatywę. W 1845 r. założył "Towarzystwo ku wspieraniu ubogich i biednych w Poznaniu". Do zadań Towarzystwa należało udzielenie wsparcia ludziom niezdolnym do pracy: kalekom, starcom, walka z bezrobociem, zakładanie szkół - ochron. Karol Marcinkowski zmarł 7 listopada 1846 r. w Dabrówce Ludomskiej.

Warto¶ci 80 zł - portret błogosławionego Josemarii Escrivy de Balaguera na tle płaskorzeĽby Andrea Pisano, pochodz±cej z Campanili we Florencji.
Josemaria Escriva de Balaguer urodził się w Barbastro w Hiszpanii 9 stycznia 1902 r. ¦więcenia kapłańskie otrzymał 28 marca 1925 r. w Saragossie. Dwa lata póĽniej przeniesiony został do Madrytu, gdzie rozwijał pracę duszpastersk± we wszystkich ¶rodowiskach. Otaczał szczególn± trosk± biednych i bezdomnych z dzielnic marginesu społecznego oraz nieuleczalnie chorych umieraj±cych w szpitalach. W 1928 r. założył Opus Dei - katolicki instytut ¶wiecki. Pocz±tkowo działał on poza strukturami oficjalnego Ko¶cioła, który nie dopuszczał do nadania organizacji kształtu prawnego. Dopiero Sobór Watykański II wyraził zgodę na jego działalno¶ć. W 1943 r. ufundował Stowarzyszenie Kapłańskie pod wezwaniem ¦w. Krzyża, nierozerwalnie zwi±zane z Opus Dei, które zostało ostatecznie uznane przez Stolicę Apostolsk± 16 stycznia 1950 r. W 1946 r. Balaguer rozpocz±ł działalno¶ć apostolsk±, która w ci±gu kilkunastu lat objęła swym zasięgiem cały ¶wiat. Podstawowym nakazem dla członków Opus Dei sa słowa jego założyciela: U¶więcać pracę, u¶więcać się w pracy, u¶więcać się poprzez pracę. [...] Nadszedł czas, aby chrze¶cijanie gło¶no mówili, że praca jest darem Boga i nie ma żadnego sensu dzielenie jej na kategorie w zależno¶ci od jej rodzaju, uważaj±c jedne zajęcia za lepsze, a drugie za gorsze. Należy jednakowo szanować trud i pracę innych. Każda praca jest ¶wiadectwem godno¶ci człowieka i jego panowania nad stworzeniem. Stwarza ona szansę na rozwinięcie własnej osobowo¶ci. Stanowi ogniwo ł±cz±ce ludzi między sob±, jest Ľródłem utrzymania własnej rodziny, sposobem polepszania bytu społeczno¶ci, w której żyjemy, a dla całej ludzko¶ci postępem. Dlatego też praca jawi się jako udział w dziele Boga [...].

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Poznań1.

       
 
   

1000-lecie Wrocławia

   

ilo¶ć znaczków: 1 w formie bloczka
nominał: 1,55 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
format:
  znaczka - 39,5 x 51 mm
  bloczka - 70 x 90 mm
nakład: 500.000 sztuk
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 15.06.2000
   
Dzieje Wrocławia sięgaj± zapewne pierwszych wieków chrze¶cijaństwa. Nazwę miasto zawdzięcza nie znanemu nam z historii Wrocisławowi. Najstarsz± wzmiankę o Wrocławiu znajdujemy u Dytmara przy opisie Zjazdu GnieĽnieńskiego. Podaje w niej, że cesarz Otton III zatwierdził prawnie polskiemu władcy Bolesławowi obsadzenie na nowym, a zależnym od metropolii gnieĽnieńskiej biskupstwie we Wrocławiu, biskupa Jana (Johannes Vrotizlaens). Wybranie Wrocławia na siedzibę biskupstwa ¶l±skiego było doniosłym wydarzeniem, ¶wiadczyło o randze miasta i z tym wydarzeniem wi±że się emisja "1000-lecie Wrocławia".

Wrocław mimo zniszczeń w czasie drugiej wojny ¶wiatowej jest jednym z najważniejszych i najbogatszych w zabytki miast Polski, między innymi znajduje się tutaj największy w kraju zespół gotyckich ko¶ciołów. Najstarsz± czę¶ci± Wrocławia jest Ostrów Tumski. Ta mała dzielnica, odbudowana w historycznym kształcie, tchnie nastrojem zadumy i spokoju. Mie¶ci się tu gotycka katedra pod wezwaniem ¶w. Jana Chrzciciela. Znajduje się ona w miejscu najstarszej katedry, ufundowanej w 1000 r.

Na znaczku w formie bloczka przedstawiono fasadę Katedry Wrocławskiej na tle najstarszego zachowanego widoku miasta z 1493 r., pochodz±cego z Liber cronicarum Hartmanna Schedla. Powyżej umieszczono znak millenijny. Herb znajduj±cy się w jego centrum pochodzi z 1530 r., kiedy to Wrocław otrzymał Przywilej Herbowy.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wrocław 32.

       
 
   

Piękno rodzicielstwa

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 70 gr
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 31,25 x 39,5 mm
nakład: 2.700.000 sztuk
projektant: Dariusz Litwiniec
data obiegu: 31.05.2000
   
Życie ludzkie jest najwyższym dobrem. Poczta Polska realizuj±c wnioski: Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz posła RP, pana Antoniego Szymańskiego ma nadzieję, że emisja "Piękno rodzicielstwa" przyczyni się do wzrostu szacunku do życia i poszanowania rodziny.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

¦wiatowa Wystawa Filatelistyczna Espana 2000

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,55 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 31.25 x 39.5 mm
nakład: 450.000 sztuk
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 26.05.2000
   
W tym roku mija 150. rocznica emisji pierwszego znaczka hiszpańskiego. Z tej okazji odbędzie się w Madrycie ¦wiatowa Wystawa Filatelistyczna Espana 2000, która potrwa od 6 do 14 paĽdziernika. Patronat nad ni± objęła Poczta Hiszpańska, Hiszpańska Federacja Towarzystw Filatelistycznych (FESOFI) oraz Międzynarodowa Federacja Filatelistyczna (FIP).

Poczta Polska, bior±ca udział w wystawie, upamiętni to wydarzenie emisj± znaczka pocztowego, na którym przedstawiono twarz kobiety przysłonięt± wachlarzem, imituj±cym krawędzie znaczków pocztowych.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

80. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

   ilo¶ć znaczków: 3
nominały: 80 gr, 1,10 zł, 1,55 zł
technika druku:
  warto¶ci: 80 gr i 1,55 zł - stalorytnicza
  warto¶ci 1,10 zł - kombinowana; stalorytniczo - offsetowa
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 25 znaczków
format: 31,25 mm x 42,15 mm
nakłady:
  warto¶ci 80 gr - 6.000.000 szt.
  warto¶ci 1,10 zł - 2.500.000 szt.
  warto¶ci 1,55 zł - 2.500.000 szt.
autor projektu: Czesław Słania
data obiegu: 09.05.2000 r.
   
9 maja br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu trzy znaczki pocztowe, upamiętniaj±ce "80. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II". Tegoroczna emisja ma charakter wyj±tkowy, bowiem jest to jednocze¶nie pierwsza wspólna emisja Polski i Watykanu. Projekty graficzne znaczków opracował dla obu Administracji Pocztowych, ¶wiatowej sławy grawer - Pan Czesław Słania.

Na znaczkach poszczególnych warto¶ci przedstawiono:

 • warto¶ci 80 gr - portret Jana Pawła II
 • warto¶ci 1,10 zł - wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej
 • warto¶ci1,55 zł - srebrny krucyfiks, który towarzyszy Ojcu ¦więtemu we wszystkich Jego podróżach
 • Omawiana emisja znaczów ukaże się bezpo¶rednio po wizycie Papieża w Ziemi ¦więtej. Pielgrzymka ta - o której marzył przez całe swoje życie - w roku milenijnym, dwa tysi±ce lat po narodzinach Chrystusa, nabrała szczególnego znaczenia. Towarzyszyło jej przesłanie pokoju i pojednania dla trzech religii monoteistycznych - chrze¶cijaństwa, judaizmu i islamu, a także całego ¶wiata.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wadowice.

         
   
     

  EUROPA

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 1,55 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 43 mm
  nakład: 400.000 sztuk
  projektant: Jean Paul Cousin
  data obiegu: 09.05.2000
     
  Poczta Polska jako członek Stowarzyszenia Europejskich Publicznych Operatorów Pocztowych Posteurop, co roku wydaje wraz z innymi administracjami pocztowymi znaczki w ramach cyklu "Europa". W tym roku we wszystkich krajach członkowskich ukaże się znaczek "Europa 2000", wg projektu francuskiego artysty Pana Jeana Paula Cousina.

  Data emisji ustalona została na 9 maja br., w 50. rocznicę uchwalenia Deklaracji Schumana.

  Robert Schuman (1886-1963), francuski minister spraw zagranicznych, 9 maja 1950 r. przedstawił propozycję swojego rz±du, dotycz±c± koordynacji produkcji węgla i stali z RFN.

  Wspólna produkcja miała dać podstawy dla szybkiego gospodarczego rozwoju państw zniszczonych w czasie II wojny ¶wiatowej, podniesienia stopy życiowej społeczeństwa oraz utworzenia wspólnoty gospodarczej państw, które w przeszło¶ci często walczyły ze sob±. Uważa się, że plan Schumana zapocz±tkował integrację europejsk±.

  W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  STOP NARKOMANII

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 70 gr
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 18 znaczków
  format: 39,5 x 51 mm
  nakład: 2.400.000 sztuk
  projektant: Wiesław Wałkuski
  data obiegu: 28.04.2000
     
  28 kwietnia Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy, emisji "Stop narkomanii". Pokazuje on w sposób symboliczny, pod postaci± róży, umieraj±cego człowieka. Li¶cie, stylizowane na dłonie ludzkie, ułożone s± w ge¶cie prosz±cym o pomoc, na któr± może być za póĽno.

  Narkomania jest zjawiskiem coraz bardziej masowym. Zbiera żniwo w szeregach ludzi młodych, wrażliwych, często nie mog±cych poradzić sobie z własn± osobowo¶ci± i problemami dnia codziennego. Media donosz± o wzrastaj±cej liczbie osób uzależnionych. Szczególnie narażona jest młodzież, która ma obecnie łatwy dostęp do coraz to nowych ¶rodków odurzaj±cych, rozprowadzanych przez dealerów już w szkołach podstawowych.

  Poczta Polska pragnie również zwrócić uwagę na ten narastaj±cy problem, który dotkn±ć może każdego z nas.

  W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  Kraków - Europejskie Miasto Kultury roku 2000

     


  ilo¶ć znaczków: 3 (jeden w formie bloczka)
  nominały: 70 gr, 1,55 zł, 1,75 zł
  technika druku:
    bloczek - staloryt
    znaczki - offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 18 znaczków
  format:
    znaczków - 51 x 39,5 mm
    znaczka w bloczku - 39,5 x 31,25 mm
    bloczka - 110 x 77 mm
  nakłady:
    znaczki w bloczku nieperforowane - 120.000 szt.
    Znaczki w bloczku perforowane - 400.000 szt.
    warto¶ci 70 gr -1.000.000 szt.
    warto¶ci 1,55 zł - 600.000 szt.
  autor projektu:
    bloczka - Andrzej Heidrich
    autor: rytu - Czesław Słania
    znaczków - Maciej Jędrysik
  data obiegu: 26.04.2000 r.
     
  Kraków - dawna stolica Polski - otrzymał prestiżowy tytuł "Europejskiego Miasta Kultury roku 2000". Przyznawany jest on kulturalnym metropoliom starego kontynentu o wyj±tkowym dziedzictwie historycznym i współczesnej żywotno¶ci kulturowej. Wyboru dokonali Ministrowie Kultury Unii Europejskiej. Po raz pierwszy został on przyznany w 1985 r. Atenom. W latach następnych tym prestiżowym wyróżnieniem cieszyły się: Florencja, Amsterdam, Berlin Zachodni, Paryż, Glasgow, Dublin, Madryt, Antwerpia, Lizbona, Luksemburg, Kopenhaga, Saloniki, Sztokholm, a w 1999 r. Weimar. Dostrzegaj±c wyj±tkowo¶ć roku 2000 Ministrowie Kultury Unii Europejskiej podjęli decyzję o uhonorowaniu 9 miast. Obok Krakowa wybrane zostały: Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki, Praga, Reykjawik oraz Santiago de Compostela.

  Autorzy prezentowanej serii znaczków przedstawiaj± czasy dawne i ich bieg aż po teraĽniejszo¶ć. Hołd czasom dawnym oddaje blok, na którym został przedstawiony najstarszy panoramiczny widok Krakowa, według drzeworytu sporz±dzonego prawdopodobnie przez niemieckiego humanistę okresu odrodzenia, historyka, poetę i dramaturga, przebywaj±cego w Krakowie od 1489 r. - Konrada Celtesa (Celtisa). Drzeworyt został zamieszczony przez Hartmanna Schedla w "Kronice ¦wiata" /Opus de historiis aetatum mundi.../ z 1493 r. Na znaczku wyodrębniono centraln± czę¶ć panoramy z widokiem Zamku Królewskiego na Wawelu. Natomiast znaczki w specyficznym korowodzie przedstawiaj± wybrane przez autora, a ważne dla miasta postacie i zdarzenia:

 • warto¶ci 70 gr - widzimy na nim Jana Matejkę, Franciszka Józefa, pod którego rz±dami panowały w Galicji znacznie lepsze niż w innych zaborach warunki rozwoju życia narodowego i kulturalnego. Mamy postacie i wydarzenia z życia literackiego miasta. Sw± dzisiejsz± rangę w mitologii narodowej Kraków zawdzięcza w dużej mierze Stanisławowi Wyspiańskiemu i wtopionemu w podkrakowski pejzaż Weselu. W ci±gu jednego marcowego wieczoru 1901 r. pisarz uchodz±cy wcze¶niej za niezrozumiałego modernistę został uznany za narodowego wieszcza. W teatrze, w którym sztukę grano najwyżej pięć razy, Wesele tylko w sezonie 1901 r. miało sto przedstawień. Po wojnie w Krakowie zgromadziła się elita intelektualna kraju. Pod Wawelem osiadł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta zakochany bez reszty w ba¶niowo¶ci Krakowa. Tu powstała słynna Zaczarowana dorożka. Tutaj swoje najważniejsze powie¶ci pisał Stanisław Lem, którego tłumaczono na wiele języków, tutaj dojrzewał talent Sławomira Mrożka, swoje wiersze pisała przyszła noblistka Wisława Szymborska. Z czasem europejski rozgłos zyskały przedstawienia teatru Cricot 2, kierowanego przez Tadeusza Kantora, który na rodzimy grunt przenosił na bież±co idee awangardy zachodniej. Na znaczku przedstawiono ponadto sylwetkę Piotra Skrzyneckiego - współtwórcę kabaretu Piwnica pod Baranami, animatora życia kulturalnego, Honorowego Obywatela miasta Krakowa oraz winietę tygodnika Przekrój. Wszystkie postacie usytuowane zostały na tle Sukiennic.
 • warto¶ci 1,55 zł - przedstawia królow± Jadwigę wspart± o godło Uniwersytetu. Obok Józefa Dietla, profesora i byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszego prezydenta Krakowa. Po wyborze do rady miejskiej powiedział: "Kraków chociaż nie stolica kraju, jest jeszcze jego sercem, jest ogniskiem życia narodowego. Nad tym narodowym skarbem czuwać nam wypada [...] Kraków, nareszcie nowożytny, rozwijaj±c się na podstawach konstytucyjnych, przodkować musi innym miastom inteligencj±, ruchem umysłowym i tym duchem legalnej swobody i obywatelskiej godno¶ci, które niezbędnymi s± warunkami podĽwignienia naszych upadaj±cych miast i miasteczek". Zarysowany powyżej program Dietl zacz±ł realizować, zyskawszy sobie z czasem przydomek największego prezydenta Krakowa.
  Najwybitniejszego polskiego kompozytora, zaliczanego do klasyków XX wieku - Krzysztofa Pendereckiego na tle szczytu Collegium Maius. Obok monogram Kazimierza Wielkiego oraz jego figurę z auli Uniwersytetu Jagiellońskiego - na tle wież Ko¶cioła Mariackiego. Mikołaja Kopernika - twórcę teorii heliocentrycznej, wychowanka krakowskiej uczelni, który pobierał tutaj nauki w latach 1491 - 1495. Jana Pawła II, ongi¶ aktora, poetę i dramaturga, potem duchownego, wreszcie biskupa miasta, sk±d konklawe powołało Go na Stolicę Piotrow±.
  Ponadto na znaczku pokazano Jerzego Turowicza z Tygodnikiem Powszechnym i Alberta Chmielowskiego - Brata Alberta - jedn± z najszlachetniejszych postaci Krakowa przełomu XIX i XX w. Przyjaciel i dobroczyńca ubogich założył w Krakowie pierwsze schronisko Albertynów dla bezdomnych.
 • Na każdym znaczku umieszczono znak "Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury".
  Przyznanie tak prestiżowego tytułu dla Krakowa stwarza wyj±tkow± okazję do ¶wiatowej promocji nie tylko miasta i regionu, lecz także całego kraju, co ma miejsce w trwaj±cym obecnie Festiwalu Kraków 2000.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży 2 rodzaje kopert pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Kraków 1.

         
   
     

  DWORKI POLSKIE

     


  ilo¶ć znaczków: 4
  nominał: 80 gr, 1,55 zł, 1,65 zł, 2,65 zł
  technika druku: offset
  papier: rotograwiura
  arkusz sprzedażny: 100 znaczków
  format: 31,25 x 25,5 mm
  nakłady: wielomilionowe, powtarzalne
  projektant: Andrzej Gosik
  data obiegu: 14.04.2000
     
  Kontynuuj±c cykl "Dworki polskie" 18 kwietnia br. Poczta Polska wyemituje kolejne cztery znaczki obiegowe. W tegorocznej serii zaproponowano te obiekty, w których wnętrzach zorganizowano muzealne zbiory z różnych dziedzin. Na znaczkach poszczególnych warto¶ci pokazano:
 • warto¶ci 80 gr - klasycystyczny dwór w Grabonogu k. Gostynia. Powstał on dla rodziny Bojanowskich około 1800 r. Budynek jest konstrukcji drewnianej, wypełnionej glin± i cegł±. Mie¶ci się w nim muzeum ze zbiorami dotycz±cymi życia wsi.
 • warto¶ci 1,55 zł - dwór w Żelazowej Woli - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Powstał około 1800 r. jako oficyna przy dworze rodziny Skarbków. Po I wojnie ¶wiatowej z całego kompleksu pozostała jedynie czę¶ć zwi±zana z rodzin± Chopinów. W 1926 r. wykupiono maj±tek uznaj±c go cennym dla polskiej kultury. Tuż przed II wojn± wykonano remont budynku, odnowiono park i udostępniono obiekt zwiedzaj±cym. Po ponownym, powojennym remoncie dwór został otwarty dla publiczno¶ci w 1949 r. Obecnie gospodarzem jest Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
 • warto¶ci 1,65 zł - dwór w Suchej k. Węgrowa. Powstał w 1743 r. Zbudowany jest z bali modrzewiowych ł±czonych na zr±b. Do 1932 r. pozostawał w rękach rodziny Cieszkowskich. W trójk±tnym szczycie portyku widnieje herb rodziny Dołęga wraz z dewiz± "sub veteri tectu sed parentali" (pod dachem starym, lecz rodzinnym). W 1988 r. jego wła¶cicielem został prof. Marek Kwiatkowski, który odbudował dwór i uporz±dkował park. Sprowadził też wiele obiektów budownictwa wiejskiego, tworz±c skansen.
 • warto¶ci 2,65 zł - barokowy dwór w Liwie k. Węgrowa. Powstał w 1782 r. na ruinach ¶redniowiecznego zamku. Budynek swoj± bryłę ł±czy z gotyck± baszt± zamkow±. Po odrestaurowaniu w latach 1955 - 1957 urz±dzono w nim muzeum zbrojownię.
 • W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży 2 rodzaje kopert pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  Ko¶ciół na progu trzeciego milenium

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 80 gr
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 39,5 mm
  nakład: 5.400.000 sztuk
  projektant: Janusz Wysocki
  data obiegu: 07.04.2000
     
  Za ilustrację tego tematu Poczta Polska wybrała moment otwarcia przez Jana Pawła II Drzwi ¦więtych w Bazylice ¶w. Piotra na Watykanie podczas zeszłorocznej Pasterki - uroczysto¶ci rozpoczynaj±cej obchody Roku Jubileuszowego 2000.

  Otwarcie drzwi było gestem głęboko symbolicznym. Można go wi±zać z wołaniem, które rozbrzmiewa przez cały pontyfikat Jana Pawła II: "otwórzcie drzwi Chrystusowi". Ale jednocze¶nie Ojciec ¦więty w bulli Incornationis mysterium mówi, że bram± jest Chrystus, On jest jedyn± bram±. Dlatego otwarcie drzwi, otwarcie bramy ma głęboki sens teologiczny. Ł±cz±c się z Chrystusem, przechodz±c przez Bramę jeste¶my zł±czeni z Tym, który jest drog± do Boga. Mamy tu głębok± symbolikę spotkania człowieka z Bogiem.

  Symboli w otwarciu Drzwi ¦więtych jest bardzo dużo. Warto przypomnieć, że w li¶cie apostolskim Tertio millennio adveniente papież Jan Paweł II stwierdza, że "Ko¶ciół nie może przekroczyć progu nowego tysi±clecia, nie przynaglaj±c swoich synów do oczyszczenia się przez pokutę z błędów, niewierno¶ci, niekonsekwencji i zaniedbań".

  Na prezentowanym znaczku pocztowym Ojciec ¦więty klęczy na progu Drzwi ¦więtych w Bazylice ¶w. Piotra w Rzymie.
  W symbolice chrze¶cijańskiej drzwi symbolizuj± zbawienie, przej¶cie ze stanu grzechu do stanu łaski, do jakiego powołany jest każdy człowiek.
  Przej¶cie przez bramę oznacza wybór człowieka, by porzucić grzech, egoizm, własne słabo¶ci i wady, a wybrać współpracę z łask± Boż±.
  Otwieraj±c w noc wigilijn± "Porta Sancta", Papież przekroczył ich próg, ukazuj±c tym samym Ko¶ciołowi i ¶wiatu Ewangelię jako Ľródło życia i nadziei na nowe tysi±clecie.
  Uroczysto¶ć znajduje oparcie w interpretacji słów Chrystusa, który powiedział: "Ja jestem bram±, jeżeli kto¶ wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony", J (10,9).

  W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
     

  Copyright © 2004-2019 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =14-11-2019 05:03:39=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij