O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich I kwartał 2002r.
 

60. rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSRR


ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,10 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 16 sztuk
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm
nakład: 500.000 sztuk
projektant: Małgorzata Osa
data obiegu: 26.03.2002 r.

22 czerwca 1941 r. dotychczasowi sojusznicy - Hitler i Stalin znaleĽli się w stanie wojny. W warunkach katastrofalnego odwrotu Armii Czerwonej pod naporem wojsk niemieckich, dla Stalina konieczno¶ci± stało się całkowite odwrócenie sojuszy tj. nawi±zanie współpracy z państwami koalicji antyhitlerowskiej. Jednym z takich państw była Polska - zdradziecko napadnięta przez ZSRR 17 wrze¶nia 1939 r.

Zgodnie z liter± podpisanego 30 lipca 1941 r. polsko-sowieckiego Układu o wzajemnej pomocy w wojnie przeciwko Niemcom, znanego pod nazw± Sikorski-Majski, Zwi±zek Radziecki wyraził zgodę na tworzenie regularnego wojska z przebywaj±cych na jego terytorium obywateli polskich. W jego skład mieli wej¶ć między innymi więĽniowie, zesłańcy, internowani - wszyscy ci, którzy jeszcze nie tak dawno zostali ciężko do¶wiadczeni przez obecnego sojusznika. Dowództwo nad formacj± powierzono generałowi Władysławowi Andersowi.

Wokół miejsc postoju Armii gromadziła się ludno¶ć polska, zabiegaj±ca o pomoc materialn± i możliwo¶ć wydostania się ze Zwi±zku Radzieckiego. Trudno¶ci stwarzane przez władze radzieckie w tworzeniu i aprowizacji formacji polskich, ż±danie jak najszybszego wysłania na front pojedynczych oddziałów lub dywizji, mimo nie osi±gnięcia przez nie stanu pełnej gotowo¶ci bojowej oraz brak odpowiedzi na noty rz±du polskiego w sprawie oficerów więzionych do 1940 r. w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pogorszyły stosunki polsko - radzieckie.

Na mocy układu angielsko - radzieckiego z 25 maja 1942 r. postanowiono przenie¶ć Armię Polsk± na ¦rodkowy Wschód.

Ewakuacja przeprowadzona została w dwóch etapach: od III do IV i od VIII do IX 1942 r. Ogółem opu¶ciło ZSRR około 114 tysięcy osób, w tym około 30 tysięcy osób cywilnych.

Poczta Polska upamiętnia rocznicę tego wydarzenia wydaj±c znaczek pocztowy.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

Ssaki i ich młode


ilo¶ć znaczków: 4
nominał: 4 x 1,10 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 51 x 31,25 mm
nakład: po 2.200.000 szt. każdego
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 25.03.2002 r.

Poczta Polska wprowadza do obiegu cztery znaczki pocztowe, emisji "Ssaki i ich młode". Seria prezentuje zwierzęta domowe: psa i kota oraz wilka i rysia - gatunki drapieżne, zagrożone wyginięciem.

Psy i koty s± zwierzętami, które znamy najlepiej, gdyż od stuleci mieszkaj± z nami pod jednym dachem. Pierwsze udomowione psy prawdopodobnie wygl±dem przypominały wilki. Pomagały ludziom zdobywać pożywienie i strzegły ich domów. PrzyjaĽń człowieka i psa trwa już około dziesięć tysięcy lat.

Przedstawiony na znaczku labrador retriever jest ras± coraz bardziej popularn± w Polsce. Wywodzi się od psa Saint - Jones z Nowej Funlandii, gdzie był używany przez rybaków do odzyskiwania ryb, które wpadły w sieci. Około 1820 r. został sprowadzony do Wielkiej Brytanii. Jego zdolno¶ci zostały docenione przez arystokrację brytyjsk±, która rozpoczęła jego hodowlę w kierunku aportowania zwierzyny.

Miło¶nicy rasy ceni± j± za łagodny charakter i pogodn± naturę. Labrador jest psem życzliwie nastawionym do wszystkich ludzi i lubi być blisko człowieka.

Pierwsze oswojone koty pojawiły się w Egipcie około 3 tysięcy lat p.n.e. Ludzie zafascynowani ich zwinno¶ci± i umiejętno¶ci± tępienia gryzoni przypisywali im nadprzyrodzon± moc. Były więc czczone jako domowe bóstwa - uosobienie m±dro¶ci, witalno¶ci i płodno¶ci. Z Egiptu trafiły do Rzymu, gdzie były mile widziane. Legiony rzymskie chętnie zabierały je ze sob± na podboje, aby strzegły zapasów przed gryzoniami. Ciężkie czasy przyszły dla czworonogów w ¶redniowieczu. Utożsamiano je z siłami magii, diabłem. Biedne zwierzęta s±dzono na procesach, torturowano i palono na stosie. Na pełn± rehabilitację koty musiały poczekać aż do XVIII w. Te piękne, sympatyczne zwierzęta stały się ozdob± salonów i pupilami arystokratów. W XIX w. zaczęto organizować pierwsze wystawy kocich piękno¶ci.

Wilki żyj± w grupach rodzinnych i ł±cz± się w pary zwykle na całe życie. Młodymi opiekuje się całe stado. O ile w stadzie panuje ¶cisła dyscyplina i hierarchia to młodym pozwala się na prawie wszystko, co nie zagraża im lub bezpieczeństwu stada. Młode mog± spokojnie baraszkować i ćwiczyć sztukę polowania z pilnuj±cymi je starszymi wilkami, które z rezygnacj± poddaj± się temu, reaguj±c jedynie na co bardziej bolesne ataki. Po beztroskim okresie "dzieciństwa" przychodzi czas na poznanie ¶rodowiska i naukę walki o przeżycie. Młode wilki uczestnicz± w polowaniach i powoli wchodz± w życie stada.

Ry¶, zamieszkuj±cy niegdy¶ lasy i góry całej Europy i Azji, z powodu swojego cennego i puszystego futra został prawie doszczętnie wytępiony w krajach zachodniej Europy. W Polsce można go spotkać w Bieszczadach i w Puszczy Białowieskiej. Młode rysie daj± się oswoić, ale z reguły toleruj± tylko bezpo¶redniego opiekuna. W stosunku do innych ludzi s± dzikie i groĽne.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwa rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

Wielkanoc


ilo¶ć znaczków: 2
nominał: 1,10 zł, 2 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 31,25 x 51 mm
nakład:
  warto¶ci: 1,10 zł - 15.200.000 sztuk
  warto¶ci: 2 zł - 2.500.000 sztuk
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 8.03.2002 r.

Z okazji zbliżaj±cych się ¦wi±t Wielkanocnych Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczki pocztowe, na których przedstawiono palmę i pisklęta - dwa, spo¶ród wielu innych, znamiennych symboli tych ¶wi±t.

Wstępem do Wielkiego Tygodnia jest uroczysto¶ć Niedzieli Palmowej, która wprowadza nas w atmosferę wydarzeń bezpo¶rednio poprzedzaj±cych ¶mierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni uczestnicz± we mszy, podczas której ksi±dz ¶więci palmy - symbol odradzaj±cego się życia. Zwyczaj ¶więcenia zielonych gał±zek wprowadzono do liturgii ko¶cielnej w XI wieku, na pami±tkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, w niedzielę poprzedzaj±c± Jego ¶mierć na krzyżu.

Symbolem odradzaj±cego się życia jest także jajko, odgrywaj±ce duż± rolę w tradycji wielkanocnej. Uroczyste ¶niadanie wielkanocne poprzedza ceremonia dzielenia się po¶więconym jajkiem, poł±czona ze składanymi wzajemnie serdecznymi życzeniami. Bardzo rozpowszechniony jest zwyczaj malowania pisanek. Najdawniejsze polskie pisanki pochodz± z X wieku. Pisanki miały sens symboliczny. Uważano, że malowanie jaj jest jednym z warunków istnienia ¶wiata. Ich zdobieniem we wzory geometryczne lub ro¶linne zajmowały się dawniej tylko kobiety, które wypędzały z izby każdego przybysza płci męskiej i odczyniały urok, który mógł rzucić na pisanki i jeszcze nie ozdobione jajka.

W minionych wiekach pięknie zdobione jajko wykorzystywano jako prezent. Obdarowywano nimi dzieci, krewnych, znajomych i przyjaciół. Pełniły one też rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np. w czasie dyngusu, chodzenia z barankiem.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

Miasta polskie


ilo¶ć znaczków: 3
nominał: 2 zł, 2,10 zł, 3,20 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 sztuk
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
nakład: wielomilionowy, powtarzalny
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 1.03.2002 r.

W tym roku Poczta Polska wprowadza now± emisję znaczków obiegowych pt. "Miasta polskie", na których przedstawiono:
 • warto¶ci 2 zł - Katedrę GnieĽnieńsk± oraz trumnę z relikwiami ¶w. Wojciecha. Z Gnieznem zwi±zane s± pocz±tki państwa polskiego i nierozerwalnie z nimi zł±czone pocz±tki chrze¶cijaństwa w Polsce. Za datę wprowadzenia w Polsce chrze¶cijaństwa przyjmuje się 966 r., kiedy ksi±żę Polan Mieszko z dworem przyj±ł w GnieĽnie chrzest. St±d w 997 r. wyruszył ¶w. Wojciech na sw± zakończon± męczeńsk± ¶mierci± wyprawę misyjn± do Prus. Złożenie zwłok ¶w. Wojciecha w Katedrze GnieĽnieńskiej podniosło znaczenie miasta jako o¶rodka kultu religijnego. Stolic± państwa polskiego Gniezno pozostało do 1038 r.
 • warto¶ci 2,10 zł - Katedrę Wawelsk± oraz "Lajkonika". Najstarsz± wzmiankę o Krakowie (w zapisie Karaku) zamie¶cił Ibrahim ibn Jakub, żydowski podróżnik z Tortosy, w swej relacji z podróży do Niemiec i Czech, któr± odbył w latach 960-65 jako członek poselstwa kalifa kordobańskiego do Ottona Wielkiego. W 1038 r. Kazimierz Odnowiciel, po zniszczeniu Gniezna przez Czechów, przeniósł tu stolicę państwa.
  "Lajkonik" zwany także "konikiem zwierzynieckim" lub "tatarzynem" to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci krakowskich. Obok Wieży Mariackiej, wawelskiego wzgórza i Barbakanu, to także chyba najlepiej znany motyw plastyczny Krakowa. Jego pochodzenie, według legendy, jest zwi±zane z napadem na miasto Tatarów w 1281 r., których pokonali "flisacy" ze Zwierzyńca. Jeden z nich mimo ogólnego popłochu skrzykn±ł drużynę flisack±, uratował miasto i wrócił w stroju i na koniu zabitego dowódcy ordy. W rzeczywisto¶ci za¶ jest to pami±tka po ¶redniowiecznych zabawach ludowych, które odbywały się tradycyjnie po procesji, w oktawę Bożego Ciała. Obecnie pochód "Lajkonika" (w czapraku projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1904 r.) rozpoczyna doroczne Dni Krakowa.
 • warto¶ci 3,20 zł - Zamek Królewski w Warszawie i "Syrenkę" - herb miasta. Pierwsza wzmianka o Warszawie pochodzi z 1313 r., a z 1400 r. najstarszy znany dokument opatrzony pieczęci± z Syren±. Stolic± państwa polskiego Warszawa została w 1596 r., kiedy to po pożarze Wawelu, Zygmunt III Waza podj±ł decyzję o przeniesieniu tutaj stałej siedziby królewskiej.
  Najstarsza pieczęć Warszawy przedstawia jej godło jako skrzydlatego potwora o ciele mężczyzny, nogach byka i lwim ogonie, uzbrojonego w miecz i tarczę. W połowie XVI w. warszawska syrena nabrała cech kobiecych, ale był to nadal potwór o smoczych skrzydłach, szponach i ogonie. Dopiero w połowie XVIII w. wpływy klasycystyczne spowodowały zerwanie z barbarzyńskim, ¶redniowiecznym monstrum i zast±pienie go kształtn± postaci± kobiety półnagiej. W obecnym kształcie godło stolicy zostało zatwierdzone oficjalnie w 1938 r.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży trzy koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędach Pocztowych: Warszawa 1, Kraków 1, Gniezno 1.

 

Polacy na ¶wiecie


ilo¶ć znaczków: 2
nominał: 2 x 2 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 43 x 31,25 mm
nakład: 2 x 500.000 sztuk
projektant: Maciej Jędrysik
data obiegu: 22.02.2002 r.

Kontynuuj±c cykl wydawniczy "Polacy na ¶wiecie", Poczta Polska prezentuje kolejne postacie, które żyj±c i pracuj±c poza granicami ojczyzny dokonały rzeczy niezwykłych, pozostawiaj±c po sobie trwały ¶lad i rozsławiaj±c imię Polski.

Dwaj wielcy badacze - Jan Czerski (1845-1892) i Bronisław Piłsudski (1866-1918) prowadzili swoje prace na zesłaniu. Czerski odbywał w Omsku na Syberii karę za udział w powstaniu styczniowym. Dla młodego, w±tłego człowieka była to kara ponad siły. W okresie służby wojskowej znalazł opiekę u rodaków, mieszkaj±cych w Omsku. Dostarczali oni Czerskiemu ksi±żki naukowe, które ten dokładnie studiował. Była to ucieczka przed cierpieniami dnia codziennego. W l. 1871-1883 odbył na polecenie Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego wiele wypraw terenowych. Najważniejsza z nich dotyczyła zbadania pod względem budowy geologicznej całego wybrzeża jeziora Bajkał. Wyprawa zaowocowała sporz±dzeniem mapy geologicznej wybrzeży Bajkału, za któr± otrzymał nagrodę w Bolonii. W latach 1877-1881, w czasie czterech wypraw naukowych, Czerski zbadał dolinę rzeki Selengi i napisał pracę o Bajkale, wyja¶niaj±c genezę jeziora i przedstawiaj±c budowę geologiczn± wschodniej Syberii. Został uhonorowany złotym medalem Rosyjskiej Akademii Nauk.

Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa, po nieudanej próbie zabicia cara Aleksandra III, jako współuczestnik zamachu został skazany na ¶mierć. Wyrok zamieniono mu na najcięższ± karę zesłania, 15-letni± katorgę. Na Sachalin "diabelsk± wyspę" zesłańców trafił w 1887 r. By uciec od potwornej, katorżniczej rzeczywisto¶ci, zbliżył się do rdzennych mieszkańców tego regionu, których uważał za jedynych, nie zdemoralizowanych ludzi wyspy i wkrótce stał się specjalist± od ich kultury i języka. Dzięki niemu znana jest zanikaj±ca dzisiaj kultura i język Ajnów. Piłsudski pozostawił po sobie tysi±ce stron słów i tekstów ajnuskich, niwchijskich i orockich oraz kilkaset zdjęć, które wykonał podczas swoich badań. Najciekawszy materiał stanowi± gumowe i woskowe wałki fonograficzne zawieraj±ce nagrane przez badacza pie¶ni, modlitwy i legendy sachalińskich ludów. Do dzi¶ zachowało się około 80 unikatowych wałków, które dopiero w 1983 r. zostały zrekonstruowane i odczytane za pomoc± techniki laserowej na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo. Na podstawie zapisanych przez Piłsudskiego materiałów, które stanowi± bezcenny dokument dla współczesnych naukowców, powstał nawet musical, a japońskie dzieci ¶piewaj± piosenkę "o niezwykłych opowie¶ciach płyn±cych z woskowych wałków wujka Piusutsuiki'ego".

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwa rodzaje kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzonych datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'2002


ilo¶ć znaczków: 1 z przywieszk±
nominał: 1,10 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 18 znaczków, 18 przywieszek
format znaczka: 51 x 39,5 mm
nakład: 1.000.000 sztuk
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 22.02.2002 r.

Sukcesy olimpijskie Adama Małysza spowodowały, że Poczta Polska wprowadza do obiegu now± formę wydawnicz± znaczka, emisji "XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'2002". Znaczek ten jest wydany ł±cznie z przywieszk±. Ilustruje ona osi±gnięcia skoczka - pierwszego Polaka, który na zimowych igrzyskach zdobył dwa medale.
 

XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Salt Lake'2002


ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,10 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 18 sztuk
format znaczka: 51 x 39,5 mm
nakład: 500.000 sztuk
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 08.02.2002 r.

Pocz±wszy od IX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku, Poczta Polska towarzyszy wszystkim olimpijskim zmaganiom zawodników, w sportach zimowych. Jedynie XV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Calgary nie zostały utrwalone na znaczkach pocztowych.

Igrzyska Olimpijskie to nie tylko rywalizacja sportowców, walka z własnymi słabo¶ciami, emocje kibiców, nowe rekordy, łzy rado¶ci zwycięzców, gorzki smak porażki. Marzy się też, aby nie były zdominowane przez komercjalizm, ale realizowały starożytne hasła szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów.

Podczas XIX Igrzysk w Salt Lake, które rozpoczn± się już 8 lutego i potrwaj± do 24 lutego br., będziemy trzymać kciuki za polskich sportowców, może ten gest pomoże któremu¶ z nich w zdobyciu medalu olimpijskiego.

Na przedstawionym znaczku pocztowym znajduj± się zawodnicy, reprezentuj±cy następuj±ce dyscypliny sportowe:

 • łyżwiarstwo figurowe - konkurencja par sportowych,
 • narciarstwo alpejskie,
 • biathlon,
 • skoki narciarskie.
 • W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

   

  Kocham Cię


  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 1,10 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 sztuk
  format znaczka: 43 x 31,25 mm
  nakład: 6.300.000 sztuk
  projektant: Maciej Jędrysik
  data obiegu: 04.02.2002 r.

  Po dwuletniej przerwie Poczta Polska wraca do miłego zwyczaju wydawania specjalnych znaczków pocztowych na Walentynki. Na naszych klientów w Urzędach Pocztowych czekać będ± znaczki, które nie tylko ozdobi± miłosn± korespondencje, ale być może pomog± wielu nie¶miałym wyznać swoje uczucia. Życzymy tego wszystkim klientom i ... zachęcamy do miłosnych wzruszeń.

  W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

     

  Copyright © 2004-2021 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =23-04-2021 01:06:30=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij