Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij

"; newWindow=window.open("","",w1); newWindow.document.write(z); newWindow.document.close(); } // End -->
O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 

Emisje znaczków polskich I kwartał 2003r.

500. ROCZNICA URODZIN ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,20 zł
technika druku: staloryt
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 sztuk
format znaczka: 31,25 x 43 mm
nakład: 400.000 sztuk
projektant: Maciej Jędrysik
autorka rytu: Wanda Zajdel
data obiegu: 28 marca 2003 r.
FDC:
Powiększ
Obchodzon± w tym roku 500. rocznicę urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największego polskiego pisarza politycznego epoki odrodzenia, Poczta Polska upamiętniła poprzez emisję znaczka pocztowego. Znaczek przedstawiaj±cy podobiznę pisarza, został wydrukowany w szlachetnej technice stalorytu.

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572) wybitny publicysta, reformator społeczny, moralista i teolog, był jednym z pionierów nowożytnej nauki europejskiej o państwie i prawie. W swoim najważniejszym dziele "O poprawie Rzeczypospolitej" przeprowadził wnikliwa analizę ustroju społeczno - politycznego ówczesnej Polski i przedstawił program jego przebudowy. Postulował między innymi zniesienie pańszczyzny, równoprawno¶ć obywateli wobec prawa, laicyzację o¶wiaty, potępiał wojnę zaborcz±, ż±dał tolerancji religijnej i niezależno¶ci ko¶cioła katolickiego od Rzymu

W ostatnich latach życia atakowany, jako heretyk, zbliżył się do my¶li kalwińskiej, a zwłaszcza ariańskiej. W po¶miertnie wydanej rozprawie "Silvae quator" ostro skrytykował feudalne stosunki w Ko¶ciele. Bliskie mu były pogl±dy Erazma z Rotterdamu, zwłaszcza zasada irenizmu, czyli pokoju i zgody między wyznaniami.

Na towarzysz±cej znaczkowi kopercie Pierwszego Dnia Obiegu, przedstawiono fragment strony tytułowej dzieła "O poprawie Rzeczypospolitej".

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1, będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy, na którym ukazano faksymile podpisu Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

WIELKANOC

ilo¶ć znaczków: 2
nominały: 1,20 zł i 2,10 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 sztuk
format znaczków: 43 x 31,25 mm
nakład:
  warto¶ci: 1,20 zł - 17.400.000 sztuk
  warto¶ci: 2,10 zł - 2.600.000 sztuk
projektant: Małgorzata Osa
data obiegu: 28 marca 2003 r.
 
FDC:
Powiększ
Podejmuj±c temat ¦wi±t Wielkanocnych na znaczkach pocztowych Poczta Polska zwróciła się ku tradycyjnym rzeĽbiarskim przedstawieniom ludowym Chrystusa Frasobliwego i Chrystusa Zwycięzcy. Figura Chrystusa Frasobliwego ukazuje Jezusa Chrystusa medytuj±cego w pozie siedz±cej, z głow± wspart± na dłoni. Z kolei rzeĽba Chrystusa Zwycięzcy przedstawia stoj±c± postać Chrystusa Zmartwychwstałego z uniesion± do góry praw± dłoni± w ge¶cie błogosławieństwa oraz krzyżem wspartym o ziemię. Przedstawienie duchowych cierpień Chrystusa z jednej strony i Zwycięstwa nad ¶mierci± i złem z drugiej, posiada duchowy wymiar, głęboko zakorzeniony w polskiej religijno¶ci i kulturze ludowej. Głębokie tre¶ci religijne, ujęte w prostej formie rzeĽbiarskiej lub malarskiej, ukazywane były przez liczne pokolenia twórców ludowych już od pierwszej połowy XIX wieku.

Na szczególn± uwagę zasługuje przedstawienie Chrystusa Frasobliwego, który jest symbolem polskiej sztuki ludowej. Ten typ ikonograficzny wywodzi się z XV-wiecznego dewocyjnego przedstawienia samotnej postaci Chrystusa, oczekuj±cego na Ukrzyżowanie, który należy wi±zać ze ¶redniowiecznym nurtem "devotio moderna". Figura Chrystusa Frasobliwego jest mistycznym obrazem fizycznych i duchowych cierpień Zbawiciela, wzywaj±cym do na¶ladowania jego duchowej postawy. Na zwi±zek tematyczny z Męk± Chrystusa wskazuje wyniszczenie (debilitatio) ciała Chrystusa - ¶lady biczowania, cierniowa korona oraz frasobliwa poza, wyrażaj±ca smutek odosobnienia i trwogę przed nieuchronn± ¶mierci±.

Dramatyczne wyobrażenie Chrystusa Frasobliwego, sw± liryczno¶ci± i wyrazem zadumanej twarzy, zdobyło szczególn± popularno¶ć w¶ród ludu, dzięki utożsamieniu cierpień pasyjnych Zbawiciela z trudami życia prostych ludzi. Postać Chrystusa wyraża zatem współczucie i pomaga przetrwać zło i przemoc ¶wiata. Jest chłopskim no¶nikiem tajemnicy Wcielenia i jej konsekwencji - wspólnoty z Chrystusem. Z czasem figura Chrystusa Frasobliwego umieszczana na rozdrożach wsi i miasteczek, stała się już tylko malowniczym elementem polskiego krajobrazu.

Podobnie ¦więta Wielkanocne dla większo¶ci z nas staj± się coraz czę¶ciej jedynie tradycj± i okazj± do spotkania z najbliższymi. W zabieganym ¶wiecie brak nam czasu na refleksję nad warto¶ci± naszego życia. Wydarzenia Wielkiej Nocy, co roku przybliżaj± nam tajemnicę Zbawienia i stanowi± inspirację do głębszych rozważań. ¬ródło eschatologicznych przemy¶leń stanowi± z pewno¶ci± uniwersalne, w swym duchowym wymiarze, przedstawienia Chrystusa Frasobliwego i Chrystusa Zwycięzcy. S± one ikonami trudów życia doczesnego i nadziei, które, jak przed wiekami naszym przodkom, dzi¶ nam u¶wiadamiaj± sens ludzkiej egzystencji.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu o warto¶ci 2,10 zł (Chrystus Zwycięzca) i 1,20 zł (Chrystus Frasobliwy), będzie również w sprzedaży jedna koperta Pierwszego Dnia Obiegu, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

25. ROCZNICA PONTYFIKATU OJCA ¦WIĘTEGO JANA PAWŁA II

Powiększ
Powiększ
ilo¶ć znaczków: 25 znaczków w formie ozdobnego arkusika
nominał: 1,20 zł każdy
technika druku: offset
papier: kredowany
format znaczków: 33,58 x 24 mm
nakład: po 800.000 sztuk każdego
projektanci: Olivieri Mauro, Guarniera Fabrizio
data obiegu: 20 marca 2003 r.
 
FDC:
Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ
Powiększ
W dorobku wydawniczym Poczty Polskiej znajduje się wiele walorów filatelistycznych po¶więconych osobie papieża Jana Pawła II. Prezentowane obecnie znaczki pocztowe maj± jednak szczególny charakter, gdyż upamiętniaj± 25. rocznicę pontyfikatu Ojca ¦więtego. Wyj±tkowo¶ć powyższej emisji podkre¶la także fakt, że powstała w wyniku współpracy Poczty Polskiej z Poczt± Watykańsk±.

Przedstawione na znaczkach pocztowych zdjęcia, tworz± rodzaj kroniki filatelistycznej, gdyż każde z nich dokumentuje najważniejsze wydarzenia z kolejnych lat pontyfikatu Jana Pawła II. Naszym pragnieniem było, aby znaczki odzwierciedlały bogactwo i różnorodno¶ć działań podejmowanych przez Ojca ¦więtego. Ukazuj± one Papieża, jako wytrwałego pielgrzyma nios±cego radosne przesłanie o Bożym Miłosierdziu, pocieszyciela cierpi±cych, męża stanu przełamuj±cego bariery polityczne i religijne, apeluj±cego o pokój.

Zestawione w jednym arkuszu wydawniczym znaczki pocztowe, budz± refleksję nad wkładem Ojca ¦więtego w proces zjednoczenia religijnego, społecznego i politycznego ¶wiata. Poszczególne znaczki odnosz± się do następuj±cych wydarzeń:

16 paĽdziernika 1978 - pocz±tek pontyfikatu Jana Pawła II. Zdjęcie przedstawia Ojca ¦więtego na Balkonie Błogosławieństw Bazyliki ¦więtego Piotra.

2 czerwca 1979 - pierwsza pielgrzymka do Polski. Na zdjęciu Jan Paweł II podczas mszy ¶więtej na Placu Zwycięstwa w Warszawie. To wówczas padły pamiętne słowa "Niech zst±pi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

31 maja 1980 - wizyta we Francji. Zdjęcie przedstawia Ojca ¦więtego podczas spotkania z młodzież± francusk± na stadionie Parc des Princes w Paryżu.

13 maja 1981 - zdjęcie przedstawia zamach na Ojca ¦więtego. Turecki terrorysta Ali Agca zaatakował Papieża o godzinie 17:19. Strzały padły, kiedy Jan Paweł II błogosławi±c wiernych po raz drugi okr±żył Plac ¦więtego Piotra. Ocalenie życia Papież tłumaczy cudown± interwencj± Matki Bożej Fatimskiej.

13 maja 1982- wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii. Ojciec ¦więty w pierwsz± rocznicę zamachu na swoje życie, dokonał po¶więcenia ¶wiata Matce Ko¶cioła.

25 marca 1983 - zdjęcie przedstawia papieża Jana Pawła II otwieraj±cego Drzwi ¦więte, co symbolizuje rozpoczęcie Roku ¦więtego Odkupienia. Akt ten nawi±zuje do słów Chrystusa: "Ja jestem bram±. Jeżeli kto¶ wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony".

2 czerwca 1984 - Papież w dniu ¶więta narodowego Włoch złożył wizytę w Pałacu Kwirynalskim, gdzie spotkał się z Sandro Pertinim, Prezydentem Republiki Włoskiej.

30 do 31 marca 1985 - zdjęcie przedstawia Ojca ¦więtego podczas spotkania z młodzież± z całego ¶wiata w Rzymie, wówczas papież ustanowił Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

13 kwietnia 1986 - zdjęcie przedstawia Jana Pawła II, który jako pierwszy papież złożył wizytę w ¶wi±tyni judaistycznej.

6 czerwca 1987 - na zdjęciu papież Jan Paweł II inauguruje Rok Maryjny - ¶wiadectwo głębokiego zawierzenia pontyfikatu Matce Bożej. Rok Maryjny trwał do 15 sierpnia 1988 r.

8 - 11 paĽdziernika 1988 - zdjęcie ukazuje Ojca ¦więtego podczas odwiedzin instytucji europejskich w Strasburgu, gdzie papież wygłosił przemówienie na temat integracji europejskiej.

1 grudnia 1989 - Jan Paweł II podczas spotkania z przewodnicz±cym Rady Najwyższej ZSRR Michaiłem Gorbaczowem. Efektem tej wizyty było nawi±zanie stosunków dyplomatycznych, pomiędzy Stolic± Apostolsk± i Zwi±zkiem Radzieckim.

28 stycznia 1990 - zdjęcie przedstawia Ojca ¦więtego odwiedzaj±cego chorych na tr±d w Gwinei - Bissau i jest ¶wiadectwem Jego blisko¶ci z cierpi±cymi.

28 listopada do 14 grudnia 1991 - zdjęcie przedstawia Papieża podczas Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów po¶więconego Europie.

7 grudnia 1992 - zdjęcie przedstawia Jana Pawła II prezentuj±cego Katechizm Ko¶cioła Katolickiego, zawieraj±cego oficjalny wykład nauki katolickiej.

10 stycznia 1993 - na zdjęciu Ojciec ¦więty modli się o pokój na Bałkanach w Asyżu.

8 kwietnia 1994 - Jan Paweł II odprawia mszę ¶więt± w odnowionej Kaplicy Sykstyńskiej.

5 paĽdziernika 1995 - zdjęcie przedstawia Ojca ¦więtego przemawiaj±cego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

21 - 23 czerwca 1996 - Ojciec ¦więty podczas wizyty w Niemczech. Była to pierwsza wizyta Papieża po zjednoczeniu Niemiec. Na zdjęciu Jan Paweł II przechodzi przez Bramę Brandenbursk± w towarzystwie kanclerza Helmuta Kohla.

12 - 13 kwietnia 1997 - zdjęcie zostało wykonane podczas wizyty Ojca ¦więtego w Sarajewie. Widoczny na pierwszym planie krzyż, został okaleczony podczas bombardowania.

21 - 26 stycznia 1998 - papież Jan Paweł II podczas powitania na lotnisku z przywódc± Kuby Fidelem Castro i dziećmi.

24 grudnia 1999 - zdjęcie ukazuje Ojca ¦więtego otwieraj±cego Drzwi ¦więte w noc Bożego Narodzenia.

15 do 20 sierpnia 2000 - zdjęcie zostało wykonane podczas ¦wiatowego Dnia Młodzieży, na przedmie¶ciach Rzymu w Tor Vergata.

6 stycznia 2001 - Ojciec ¦więty zamyka Drzwi ¦więte Bazyliki ¶w. Piotra, a zarazem Rok ¦więtego Jubileuszu.

14 listopada 2002 - zdjęcie przedstawia Jana Pawła II, który jako pierwszy papież złożył wizytę w parlamencie włoskim.

UWAGA: Poczta Polska prowadzi sprzedaż wydań Poczty Watykańskiej w cenie:
arkusz 25-znaczkowy - 55,00zł
znaczek srebrny - 15,00zł.
Sprzedaż wysyłkow± realizuje Centrum Zaopatrzenia Poczty na zasadach okre¶lonych na stronie: oferta.php.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

  

25. ROCZNICA PONTYFIKATU OJCA ¦WIĘTEGO JANA PAWŁA II

ilo¶ć znaczków: 1 znaczek na srebrnej folii
nominał: 10 zł
technika druku: sitodruk
znaczek wydrukowany na srebrnej folii
  konfekcjonowany w pojedynczych ozdobnych kopertkach
  znaczek samoprzylepny
format znaczków: 30 x 35 mm
nakład: 360.000 sztuk
projektanci: Olivieri Mauro, Guarniera Fabrizio
data obiegu: 20 marca 2003 r.,
  znaczek będzie w obiegu
  do dnia 31 grudnia 2003 r.(wł±cznie)
 
FDC:
Powiększ
SREBRNY ZNACZEK POCZTOWY

Słowa Jezusa Chrystusa IdĽcie i gło¶cie Ewangelię całemu ¶wiatu, do których Jan Paweł II odwołał się na pocz±tku swojego pontyfikatu, były przez następne dwadzie¶cia pięć lat wyznacznikiem Jego papieskiej misji.

Papież - Pielgrzym zwraca się do wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania, z tym samym uniwersalnym przesłaniem: miło¶ci, braterstwa i pokoju. W ¶wiecie, w którym powszechny jest relatywizm Jan Paweł II jest jednym z niewielu autorytetów moralnych. Szczególnie bliski jest Ojciec ¦więty osobom pokrzywdzonym przez los: dotkniętym ciężk± chorob±, cierpi±cym głód, odrzuconym przez społeczeństwo, do¶wiadczonym przez wojnę. Do nich Papież kieruje pełne nadziei słowa - Nie lękajcie się.

Prezentowany srebrny znaczek pocztowy, powstał w wyniku współpracy Poczty Polskiej z Poczt± Watykańsk±. Wyj±tkowa forma wydawnicza znaczka nawi±zuje do srebrnego jubileuszu pontyfikatu Ojca ¦więtego Jana Pawła II.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

UWAGA: Poczta Polska prowadzi sprzedaż wydań Poczty Watykańskiej w cenie:
arkusz 25-znaczkowy - 55,00zł
znaczek srebrny - 15,00zł.
Sprzedaż wysyłkow± realizuje Centrum Zaopatrzenia Poczty na zasadach okre¶lonych na stronie: oferta.php.

   

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ


ilo¶ć znaczków: 3
nominał: 3 x 1,20 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 50 sztuk
format znaczków: 39,5 x 31,25 mm
nakłady:
  pierwszy - 3.800.000 sztuk
  drugi - 3.850.000 sztuk
  trzeci - 3.830.000 sztuk
projektant: Maciej Buszewicz
daty obiegu:
  pierwszy - 18.02.2003 r.
  drugi - 16.04.2003 r.
  trzeci - 26.05.2003 r. - data może ulec zmianie
 
FDC:
Powiększ Powiększ Powiększ
Unia Europejska jest niezwykłym osi±gnięciem. To wynik procesu dobrowolnej integracji politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Europy. Za swego rodzaju prazjednoczenie Europy niektórzy uważaj± starożytne Cesarstwo Rzymskie, a w ¶redniowieczu imperium Karola Wielkiego. Inaczej jednak niż dzisiejsza Unia, nie były to wspólnoty wolnych państw i narodów, lecz imperia tworzone drog± podbojów.

Do¶wiadczenia II wojny ¶wiatowej sprawiły, iż zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej, które zapewniłyby pokój i bezpieczeństwo na kontynencie europejskim. Jednym z propagatorów zjednoczenia Europy był Winston Churchill, który w słynnej deklaracji wygłoszonej 19 wrze¶nia 1946 r. na Uniwersytecie w Zurychu postulował utworzenie - Stanów Zjednoczonych Europy.

Polskie aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej w sposób naturalny wypływaj± z naszej historii i tożsamo¶ci. Chociaż werdykt historii sprawił, że nie mogli¶my wraz z innymi narodami na równych prawach, kształtować współczesnej Europy, to jednak dzięki poetom i uczonym, artystom i my¶licielom zawsze byli¶my czę¶ci± europejskiego domu.

Prezentowane Państwu znaczki pocztowe s± swego rodzaju dokumentacj± ważnych etapów, wyznaczaj±cych polsk± drogę do Unii Europejskiej, oraz zapowiedzi± czekaj±cych nas w bież±cym roku wydarzeń:

  • Pierwszy ze znaczków upamiętnia proces negocjacji akcesyjnych, które Polska rozpoczęła 31 marca 1998 r. w Brukseli, a zakończyła podczas szczytu Unii Europejskiej, w Kopenhadze, w dniach od 13 do 14 grudnia 2002 r.
  • Drugi ze znaczków jest po¶więcony podpisaniu przez Polskę Traktatu Akcesyjnego, co zgodnie z harmonogramem ma się odbyć 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.
  • Trzeci znaczek dotyczy referendum, podczas którego społeczeństwo polskie ma wypowiedzieć swoje zdanie na temat integracji z Uni± Europejsk±. Z uwagi na tocz±c± się nadal dyskusję na temat terminu przeprowadzenia referendum, widniej±ca na prezentowanym projekcie znaczka data może ulec zmianie.

W dniach wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzone datownikami okoliczno¶ciowymi, stosowanymi w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

 

MIASTA POLSKIE

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,20 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 sztuk
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
nakład: wielomilionowy powtarzalny
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 31.01.2003 r.
 
FDC:
Powiększ
W ubiegłym roku Poczta Polska rozpoczęła emisję nowej serii znaczków obiegowych, zatytułowanej "Miasta polskie", której celem jest prezentacja architektury i pejzażu najpiękniejszych i najstarszych polskich miast. Oczywi¶cie w¶ród znaczków tej emisji nie może zabrakn±ć znaczka ukazuj±cego Toruń - miasto urzekaj±ce piękn± architektur±, malowniczo położone nad Wisł±, nie bez powodu nazywane było "Wenecj± Północy". Jego walory doceniono też współcze¶nie, umieszczaj±c Zespół Staromiejski Torunia na Li¶cie ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Toruń słynie z unikatowych gotyckich kamieniczek, wspaniałych spichlerzy i ko¶ciołów, Ratusza Staromiejskiego i Krzywej Wieży. Miasto opromienia też sława wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, który tu się urodził. Tury¶ci mog± podziwiać dom uczonego wraz z muzeum jemu po¶więconemu.

Specyficzn±, pełna tajemniczo¶ci aurę miasta, tworz± nie tylko zabytki i wyczuwalny na każdym kroku oddech historii, ale również liczne mity i legendy: "O toruńskim flisaku", "O kocie, który bronił bram miasta", "O kucharzu Jordanie", "O piernikarzu i jego córce Katarzynie". A skoro o piernikach mowa, to ich smak, pozwala zrozumieć, co znaczy "mieć niebo w gębie".

Prezentowany znaczek nie może oczywi¶cie oddać walorów toruńskich pierników, przedstawia jednak najbardziej charakterystyczne dla miasta zabytki: pomnik Mikołaja Kopernika oraz wieże gotyckie Ratusza Staromiejskiego. Na towarzysz±cej znaczkowi kopercie Pierwszego Dnia Obiegu, znajduje się fragment wnętrza nawy głównej ko¶cioła ¶w. Jakuba.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu, w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy, na którym ukazano talar toruński z herbem miasta z okresu panowania Władysława IV.

   

Copyright © 2004-2020 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =21-02-2020 10:03:09=
Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps