O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich III kwartał 1998r.
 
   

Pałac Mniszchów w Warszawie

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 1,20 zł
technika druku: staloryt i rotograwiura
format: 40,20 x 27,66 mm
arkusz sprzedażny: 30 sztuk
papier: fluorescencyjny
nakład: 1 300.000 sztuk
projektant: A. Heidrich
autor rytu: G. Broux
data obiegu: 28 wrze¶nia 1998 r.
   
Przedstawiony na wspólnym polsko - belgijskim znaczku klasycystyczny Pałac Mniszchów jest położony w centrum Warszawy, przy ulicy Senatorskiej. Budynek powstał w 1714 r. dla Marszałka Wielkiego Koronnego Józefa W. Mniszcha. Zburzony przez Niemców podczas II wojny ¶wiatowej po raz drugi narodził się w 1960 r., przy pomocy finansowej Królestwa Belgii.

W ci±gu stuleci pałac zmieniał nie tylko wła¶cicieli, ale również przeznaczenie, należał min. do Towarzystwa Resursy Kupieckiej, a nawet loży masońskiej, co sprawiło, że był przez warszawiaków nazywany Pałacem Lucypera.  Podczas II wojny ¶wiatowej w jego salach znajdował się Szpital Maltański. Rannych oraz personel Niemcy zamordowali w czasie Powstania Warszawskiego.

Dzisiaj w Pałacu Mniszchów znajduje się Ambasada Królestwa Belgii. Prezentowany znaczek powstał według projektu polskiego artysty A. Heidricha, natomiast ryt wykonał artysta z Belgii G. Broux. Znaczek jest nie tylko efektem współpracy   poczt Polski i Belgii, ale również ¶wiadectwem   sympatii ł±cz±cej oba narody. 

   W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu  FDC opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

Zespół Pie¶ni i Tańca "Mazowsze"

   

ilo¶ć znaczków: 2
warto¶ci: 65 gr, 65 gr,
format: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
technika druku: offset
nakład: po 1.000.000 sztuk
arkusz sprzedażny: 8 (2x po 4)
data obiegu: 22.09.1998 r.
projektant: Maciej Buszewicz
 
   
 Je¶li Francuzi maj± swoj± kuchnię, Japończycy technikę, Anglicy swoj± królow±, a mieszkańcy Qebecu swój hokej, Polacy maj± swoje "Mazowsze" - tak 20 stycznia 1976 r. pisał zachwycony recenzent "Le Droit" w Kanadzie. I sporo jest prawdy w tym stwierdzeniu, gdyż "Mazowsze" jest chyba najbardziej znanym na ¶wiecie polskim zespołem. Ambasadorem naszej tradycji i sztuki ludowej. 

Zespół założony w 1948 r. przez Tadeusza Sygietyńskiego i  Mirę Zimińsk±-Sygietyńska, w tym roku obchodzi swoje 50. lecie. Pocz±wszy od listopada 1950 r., kiedy Państwowy Zespół Pie¶ni i Tańca "Mazowsze" po raz pierwszy wyst±pił w Teatrze Polskim cieszy się niesłabn±c±   popularno¶ci±  w  kraju  i    zagranic±. Każdego roku do Karolina - siedziby zespołu   zjeżdżaj±  chłopcy i dziewczęta  pragn±cy  być  jego członkami. 

Repertuar obejmuje pie¶ni i tańce z 39. regionów etnograficznych Polski. W dużej czę¶ci s± to kompozycje T. Sygietyńskiego oraz dokonane przez niego opracowania oryginalnych utworów ludowych. 

Charakterystyczne brzmienie "Mazowsza" oraz przepiękne, tęczowo barwne kostiumy składaj± się na  spektakl, który  oczarował widzów  w  wielu krajach ¶wiata. 

"Mazowsze" jak każda gwiazda ma swoje przeboje. Największy zachwyt publiczno¶ci nieodmiennie wywołuje: "Kukułeczka", "Cyt, cyt" i "Furman". 

Znaczki przedstawiaj± tańcz±c± parę ubran± w strój lubelski. Natomiast koperta pierwszego dnia obiegu ukazuje malowniczy krajobraz Mazowsza, którego nazwę zespół  przecież nosi. W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy w Urzędzie Pocztowym Otrębusy.

       
 
   

XVII  Zjazd Polskiego Zwi±zku Filatelistów

   

ilo¶ć znaczków: 2 w bloku
warto¶ci: 65 gr, 65 gr
technika druku: staloryt
papier: fluorescencyjny
format znaczków: 39,5 x 31,25 mm
bloku: 114 x 77 mm 
nakład: 550.000 sztuk
projektant: Andrzej Heidrich
autor rytu: Czesław Słania 
data obiegu: 18. 09.1998 r.
 
   
Ksi±żnica Pomorska w dniach od 18 do 20 wrze¶nia br. go¶cić będzie delegatów z całego kraju przybyłych na  XVII Zjazd Polskiego Zwi±zku Filatelistów. Organizacja powstała w 1950 r. i skupia obecnie ok. 75 tys. członków. Na tegorocznym spotkaniu  w Szczecinie, jak zwykle co cztery lata, zostan± wybrane  nowe władze zwi±zku.

Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe       w formie bloczka. Na znaczkach przedstawiono panoramę siedemnastowiecznego Szczecina wg drzeworytu opublikowanego w 1624 r., w dziele burmistrza miasta Paula Friedeborna pt.: "Descriptio urbis Stettinensis". 

Ukazana na znaczkach  panorama Szczecina jest obrazem miasta widzianym z drugiego brzegu Odry, z Łasztowni. W¶ród gęstej zabudowy Starego Miasta widać   najważniejsze  obiekty  miasta, pocz±wszy od  lewej strony: Bramę Passawsk±,  ko¶ciół ¶w. Jana,  szkołę miejsk±, ko¶ciół Mariacki, zabudowania   zamku  ksi±żęcego oraz letni± rezydencję  ksi±żęc±  na obecnych Wałach Chrobrego. Wzdłuż Odry ci±gnie się mur obronny z basztami, którego bramy stanowi± przej¶cie z ulic do  pomostów przeładunkowych na    rzece.  Żaglowce w zatoce podkre¶laj±  portowy charakter   miasta. 

Obecnie drzeworyt znajduje się w zbiorach Ksi±żnicy Pomorskiej, której dyrektor Stanisław Krzywicki oraz prof. Tadeusz Białecki z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego  współpracowali  z  Biurem Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków Pocztowych w  pracach zwi±zanych   z przygotowaniem  powyższej emisji. 

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Szczecin 1.

       
 
   

100. Rocznica  odkrycia polonu i radu<

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 1,20 zł
format: 39,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
technika druku: offset
nakład: 700.000 sztuk
projektant: Tomasz Bogusławski
data obiegu: 18 wrze¶nia 1998 r.
 
   
 W zwi±zku z przypadaj±c± w tym roku  rocznic± odkrycia dwóch pierwiastków promieniotwórczych - polonu i radu, Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy. Na znaczku przedstawiono Marię Skłodowsk± - Curie i Piotra Curie, którzy w 1898 r. dokonali odkrycia. Ich praca została nagrodzona w 1903 r. prestiżow± Nagrod± Nobla w dziedzinie fizyki. Po ¶mierci męża w 1911 r. Maria Curie ponownie otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. 
Prezentowany znaczek powstał przy współpracy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, które udostępniło nam swoje zbiory.
 W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu FDC oraz datownik okoliczno¶ciowy  stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1. 
       
 
   

200. rocznica utworzenia Diecezji Warszawskiej

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 65 gr
technika druku: offset 
papier: fluorescencyjny
format: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
nakład: 700.000
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 28 sierpnia 1998 r.
 
   
 19 paĽdziernika 1798 r. papież Pius VI bull± Ad universam agri Dominici curam, wydan± w klasztorze Kartuzów pod Florencj±, podniósł archidiakonat warszawski do rangi samodzielnego biskupstwa, wyjętego spod metropolitalnej zależno¶ci od Gniezna i podporz±dkowanego bezpo¶rednio Stolicy Apostolskiej.
Pierwszym ordynariuszem diecezji został Józef Bończa Miaskowski, katedr± stała się kolegiata ¶w. Jana Chrzciciela.
Rz±dy archidiecezj± sprawowali dwaj wielcy prymasi: kard. August Hlond oraz kard. Stefan Wyszyński.
Prymas Wyszyński kierował ko¶ciołem warszawskim przez 32 lata. Za jego rz±dów odbudowana została katedra ¶w. Jana, rezydencja biskupów warszawskich przy ul. Miodowej oraz 70 zabytkowych ko¶ciołów.
Od 9 lipca 1981 r. archidiecezj± warszawsk± kieruje kolejny prymas, kard. Józef Glemp. 
Dla upamiętnienia jubileuszu 28 sierpnia 1998 r. Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy o warto¶ci 65gr.W tym dniu będzie w sprzedaży koperta pierwszwgo dnia obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
       
 
   

Sanktuaria  Maryjne - Bazylika   Nawiedzenia  Naj¶więtszej   Maryi   Panny w Sejnach

   

projektant: Zbigniew Stasik
ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 55 gr
technika druku: offset
format: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
nakład: 700.000
data obiegu: 14.08.1998 r.
 
   
 Piękna   rzeĽba    Matki  Bożej  już    prawie   czterysta lat znajduje się w sejneńskim ko¶ciele. Zakupił J± Jerzy Grodziński wła¶ciciel dóbr i fundator pierwszego ko¶cioła, który  jak głosi legenda, we ¶nie został wezwany do sprowadzenia rzeĽby od snycerza z Królewca. 
 Twórc± figury jest nieznany artysta gdański, żyj±cy w pierwszej połowie XV wieku. RzeĽbę o wysoko¶ci 166. cm wykonano z lipowego drewna. Przedstawia postać Matki Boskiej siedz±cej  na tronie z Jezusem Chrystusem  stoj±cym na Jej  prawym kolanie. 
 RzeĽba zaliczana do tzw. figur szafkowych  otwiera się na boki pocz±wszy od szyi Madonny aż do podstawy, tworz±c tryptyk. Znajduj±ca się wewn±trz płaskorzeĽba, przedstawia Boga  siedz±cego na tronie z rozłożonymi ramionami, w których trzyma krucyfiks. Po bokach umieszczono  malowidła 27. postaci - 14  po lewej i 13 po  prawej stronie.  Słyn±c± z  łask figurę 7 wrze¶nia 1975 r.  koronował kardynał Karol Wojtyła. Homilię na  temat roli Maryi w życiu narodu wygłosił  prymas Stefan Wyszyński.
 Kontynuuj±c rozpoczęty w 1993 r. cykl znaczków pocztowych "Sanktuaria Maryjne", tym razem prezentujemy Państwu Madonnę Sejneńsk±. Znaczek będzie wprowadzony do obiegu 14 sierpnia br. wraz z kopert±  pierwszego dnia obiegu FDC. Towarzyszyć  im będzie datownik okoliczno¶ciowy stosowany w  Urzędzie Pocztowym Sejny. Na kopercie FDC i datowniku  znajduje się Bazylika Nawiedzenia NMP sk±d pochodzi  figura.
       
 
   

Malarstwo  Nikifora

   


ilo¶ć znaczków: 4 
warto¶ci: 55 gr, 65 gr, 1,20 zł, 2,35 zł
technika druku: offset
format: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
nakład: 800.000 sztuk
projektant: Wojciech Freudenreich
autor diapozytywów: Zbigniew Kapu¶cik 
data obiegu: 13.07.1998 r.
 
   
Najbardziej znany polski malarz prymitywista Nikifor urodził się 21 maja 1895 r. w  Krynicy Wsi. Naprawdę nazywał się Epifan Drowniak, był Łemkiem. Wysiedlony w ramach akcji "Wisła" na Pomorze wrócił piechot± do Krynicy. Tutaj spędził prawie całe życie. Zawsze w kapeluszu i krawacie, malował swoje "obrazki" na krynickim deptaku. Miał kilka własnych pieczęci i tytuł - Matejko, które miały u¶wiadomić otoczeniu powagę i znaczenie artysty. 
"Przez całe smutne życie nieznany i  pogardzany Nikifor był pogodny, o¶wietlony od ¶rodka u¶miechem (...) Nie miał w życiu niczego poza malowaniem, ale sztuka ta przyniosła mu zwycięstwo" - to słowa A. Banacha autora pierwszych  prac na temat malarza i jego twórczo¶ci. 
 Poczta Polska od wielu lat wydaje znaczki przedstawiaj±ce dorobek artystyczny wybitnych malarzy. Tym razem prezentujemy Państwu twórczo¶ć Nikifora. Reprodukowane na znaczkach prace pochodz± ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym S±czu oraz Muzeum Nikifora w Krynicy. 
Na znaczku warto¶ci 55 gr  znajduje się: "Autoportret potrójny",
warto¶ci 65 gr - "Urz±d z Lajkonikiem",
warto¶ci 1,20 zł - "Cerkiew",
warto¶ci 2,35 zł - "Stacyjka Ugrybów".
W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży cztery rodzaje kopert pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzonych datownikiem okoliczno¶ciowym stosowanym w Urzędzie Pocztowym Krynica 1. Datownik przedstawia jedn± z pieczęci, którymi  Nikifor opatrywał swoje prace.
       
 
   

80 lat  Głównego Urzędu Statystycznego

   

ilo¶ć znaczków: 1
warto¶ć: 55 gr
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
technika druku: offset
format: 39,5 x 31,25 mm
nakład: 700.000 sztuk
projektant: Wojciech Freundenreich
data obiegu: 13.07.1998 r.
 
   
13 lipca br. Główny Urz±d Statystyczny obchodzi 80. lecie. Jest instytucj± ważn± i znan±. Każdego roku wydaje około 150. tytułów publikacji zawieraj±cych aktualne  informacje  statystyczne m.in. na temat sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej kraju. Przygotowywane przez GUS dane s±  jednym z podstawowych  Ľródeł  informacji wykorzystywanych przez administracje rz±dow±, ¶rodki masowego przekazu oraz organizacje międzynarodowe.
 W zwi±zku ze zbliżaj±c± się  rocznic± Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy, któremu towarzyszyć będzie koperta pierwszego dnia  obiegu FDC oraz datownik okoliczno¶ciowy stosowany  w  Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
       
   

Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =15-08-2022 20:43:58=
Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij