O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich II kwartał 1999r.
 
   

80. ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATU WERSALSKIEGO

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominały: 1,40zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 39,5 x 31,25 mm
nakład: 600.000 sztuk
projektant: Maciej Jędrysik
data obiegu: 28.06.1999 r.
   
Na znaczku przedstawiono sylwetki Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, którzy jako delegaci Polski podpisali Traktat Wersalski podczas paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku. Tło znaczka stanowi historyczne zdjęcie pokazuj±ce moment podpisania Traktatu w Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego. Znaczek wprowadzony zostanie do obiegu w 80. rocznicę tego wydarzenia.

Konferencja paryska ustaliła now± strukturę terytorialn± i polityczn± Europy, utrzymuj±c± się do 1938 roku, powołała również Ligę Narodów. Na mocy Wersalskiego Traktatu Pokojowego Polska otrzymała tereny Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Traktat zadecydował również o przeprowadzeniu plebiscytów w¶ród ludno¶ci zamieszkałej na terenach spornych między Polsk± a Niemcami: na ¦l±sku, Warmii i Mazurach.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

       
 
   

DWORKI POLSKIE 

   


ilo¶ć znaczków: 5
nominały: 70gr, 1zł, 1,40zł, 1,60zł, 1,85zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
format: 31,25 x 25,5 mm
nakłady: wielomilionowe, powtarzalne
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 15.06.1999 r.
   
Kontynuuj±c cykl "Dworki polskie" 15 czerwca br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu 5 kolejnych znaczków obiegowych. Przedstawiono na nich: 

warto¶ci 70 gr - Dwór w Modlnicy k. Krakowa; mie¶ci się tu dzi¶ dom pracy twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Oskara Kolberga, który mieszkał we dworze przez 13 lat, prowadz±c badania etnograficzne. Częstym go¶ciem bywał tu również wybitny malarz - Artur Grottger. Parterowy budynek z łamanym dachem, kryty gontem, z amfiladowym układem pokoi i z czterema drewnianymi kolumnami w portyku to forma, która przetrwała do dzi¶.

warto¶ci 1 zł - Dwór w Krzesławicach k. Krakowa; jego mieszkańcami byli między innymi ks. Hugo Kołł±taj i wybitny malarz Jan Matejko, który tu namalował kilka obrazów, w tym "Ko¶ciuszko pod Racławicami". W 1957 r. ówcze¶ni wła¶ciciele przekazali dworek Krakowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuk. Mie¶ci się w nim stała ekspozycja pami±tek po Matejce, a jedno z pomieszczeń po¶więcone jest Kołł±tajowi.

warto¶ci 1,40 zł - Dwór w Winnej Górze k. Wrze¶ni; w 1807 r. nadany został przez Napoleona generałowi Janowi Henrykowi D±browskiemu. Jego potomkowie zamieszkiwali tu do II wojny ¶wiatowej. Ze względu na zły stan techniczny w 1910 r. dwór rozebrano i wybudowano nowy. Inicjator tego przedsięwzięcia hr. Henryk Mańkowski stworzył tu muzeum pami±tek po gen. D±browskim, kolekcję obrazów, tkanin i numizmatyków. Dwór jest siedzib± Zakładu Naukowo-Badawczego Instytutu Ochrony Ro¶lin. Parterowy budynek wybudowano na planie prostok±ta, z mieszkalnym piętrem w wysokim dachu. Elewacja frontowa ma potężny czterokolumnowy portyk joński. Cało¶ć utrzymana jest w barokowo-klasycystycznym stylu.

warto¶ci 1,60 zł - Dwór w Potoku Złotym; należał do generała Wincentego Krasińskiego, ojca poety - Zygmunta. W czasie II wojny ¶wiatowej uległ zniszczeniu. W odbudowanym dworze mie¶ci się dzi¶ muzeum poety.

warto¶ci 1,85 zł - Dwór w K±¶nej Dolnej; wybudowany w latach trzydziestych XVIII w. W latach 1897 - 1903 należał do Ignacego Paderewskiego. Od 1984 r. ma tu sw± siedzibę Centrum Paderewskiego Tarnów-K±¶na. Klasycystyczny, murowany budynek, usytuowany jest w miejscowo¶ci malowniczo położonej w dolinie Białego Dunajca. 

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu. 

       
 
   

VI WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE 

   


ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 60gr, 70gr, 1zł, 1,40zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
16 znaczków (4 znaczki w pasku x 4)
format: 51 x 31,25 mm
nakład: 
         60 gr - 6.930.000 szt.
         70 gr - 5.830.000 szt.
           1 zł - 2.630.000 szt.
      1,40 zł - 2.430.000 szt.
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 05.06.1999 r.
   
Po raz kolejny papież Jan Paweł II odwiedza swoj± ojczyznę. Przybędzie do Polski 5 czerwca br. Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu serię znaczków upamiętniaj±cych to wydarzenie. Będ± to 4 znaczki, które w założeniu maj± stanowić podsumowanie trwaj±cego pontyfikatu Ojca ¦więtego.  Na każdym znaczku przedstawiono sylwetkę papieża Jana Pawła II:

warto¶ci 60 gr - jako Papieża Polaka w otoczeniu z jednej strony Ko¶cioła Mariackiego w Krakowie, z drugiej - manifestacji Solidarno¶ci, symbolizuj±cej zmiany w Europie ¦rodkowej. Wzdłuż górnej krawędzi umieszczono napis: "Ja, syn tej ziemi, polskiej ziemi";

warto¶ci 70 gr - w otoczeniu zgromadzenia wiernych wraz z towarzysz±cymi krzyżami prawosławnymi i rzymskokatolickimi; cało¶ć symbolizuje ekumenizm. Wzdłuż górnej krawędzi cytat: "Jezus Chrystus oczekuje od nas czytelnego znaku jedno¶ci.";

warto¶ci 1 zł - jako bliskiego wszystkim ludziom, na spotkaniu z młodzież± ¶wiata. Wzdłuż górnej krawędzi cytat: "Ko¶ciół Was potrzebuje. Wy go stanowicie.";

warto¶ci 1,40 zł - jako Papieża Pielgrzyma. W tle zdjęcia znanych miejsc ¶wiata: wieży Eiffla, figury Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro i Fatimy. Cytat: "Nie lękajcie się!" nawi±zuje do wyzwań nowego tysi±clecia. 

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 1 koperty pierwszego dnia obiegu. 

       
 
   

SPORTY MŁODZIEŻOWE

   


ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 60 gr, 70 gr, 1 zł, 1,40zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 43 x 31,25 mm
nakład:
        60 gr - 2.900.000 szt.
        70 gr - 2.800.000 szt.
         1 zł - 1.400.000 szt.
       1,40 zł - 1.400.000 szt.
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 01.06.1999 r.
   
Znaczki z pewno¶ci± przypadn± do gustu młodzieży. Przedstawiaj±:
warto¶ci 60 gr - jazdę na rowerze górskim,
warto¶ci 70 gr - jazdę na snowboardzie,
warto¶ci 1 zł - jazdę na skateboardzie,
warto¶ci 1,40 zł - jazdę na rolkach.

Te najmodniejsze w ostatnich latach w¶ród młodzieży sporty nie tylko maj± wpływ na rozwój fizyczny. Kreuj± również nowe style w modzie, sposobie zachowania, tworz± w pozytywnym tego słowa znaczeniu now± subkulturę, z któr± młodzież chętnie się identyfikuje.

Tłem dla każdego znaczka jest nazwa pokazanego na znaczku sportu wykonana popularn± technik± graffiti, również bardzo blisk± młodemu pokoleniu.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

       
 
   

EUROPA - PARKI NARODOWE

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,40 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
format: 40,5 x 40,5mm
nakład: 700.000 szt.
projektant: Jerzy Desselberger
data obiegu: 05.05.1999 r.
   
Poczta Polska jako członek Stowarzyszenia Europejskich Publicznych Operatorów Pocztowych Posteurop co roku wydaje wraz z innymi administracjami pocztowymi znaczki w ramach cyklu "Europa".

Temat tegorocznej emisji "Rezerwaty i Parki Narodowe" Poczta Polska po¶więca Białowieskiemu Parkowi Narodowemu - jednemu z najstarszych w Europie. Park ten położony jest w centralnej czę¶ci Puszczy Białowieskiej, która stanowi najbardziej naturalny kompleks le¶ny w nizinnej czę¶ci Europy. W 1977 roku wł±czony został w poczet ¶wiatowych rezerwatów biosfery UNESCO, a w 1979 r. uznany za pierwszy i jedyny w Polsce obiekt Dziedzictwa ¦wiatowego. Na szczególn± uwagę zasługuje obszar Rezerwatu ¦cisłego, na terenie którego nie wykonywane s± żadne prace le¶ne od 1921 r. Park prowadzi największy na ¶wiecie o¶rodek hodowli żubrów, a także księgę Rodowodow± Żubrów.

Na znaczku przedstawiono dzięcioła trójpalczastego, natomiast w tle znaczka - sylwetkę żubra - symbolu Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięcioł trójpalczasty - Picoides tridactylus- najrzadszy w Europie ¦rodkowej sposród dziewięciu gatunków dzięciołów, regularnie i najliczniej występuj±cy w Puszczy Białowieskiej, a w szczególno¶ci w obrębie parku narodowego, znajduje tutaj najlepsze warunki do życia. Gniazduje w dziuplach i wiedzie osiadły tryb życia. Żywi się głównie larwami i poczwarkami owadów, które wydobywa spod kory dolnych partii martwych lub obumieraj±cych drzew.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

       
 
   

50. ROCZNICA POWSTANIA RADY EUROPY

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,00 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
format: 31,25 x 39,5mm
nakład: 600.000 szt.
projektant: Maciej Jędrysik
data obiegu: 05.05.1999 r.
   
W tym roku Rada Europy obchodzić będzie 50. rocznicę powstania. Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek przedstawiaj±cy Pałac Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu i znak Rady Europy.

Rada Europy, do której od kilku lat należy również Polska jest uznanym autorytetem w dziedzinie ochrony praw człowieka, w jego d±żeniu do godnego życia w tolerancji i pokoju. Stała się również forum porozumienia i współpracy pomiędzy europejskimi państwami. Wypełniaj±c zadania, jakimi jest między innymi szerzenie demokracji w Europie i wspieranie społeczno¶ci opartej na państwie prawa, opracowała i wdrożyła Europejsk± Konwencję Praw Człowieka. Jako jedyna na ¶wiecie Konwencja, poprzez działalno¶ć Komisji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka chroni prawa jednostki zamieszkuj±cej w Państwie członkowskim.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

       
 
   

PRZYJĘCIE POLSKI DO NATO

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: po 70 gr
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 43 x 31,25 mm
nakład: 2.900.000 szt.
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 22.04.1999 r.
   
Wprowadzenie do obiegu znaczka zbiega się z obchodami 50. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego NATO oraz odbywaj±cym się z tej okazji w kwietniu br. szczytem państw członkowskich Sojuszu. Znaczek przedstawia na tle polskiej flagi stylizowany znak NATO i flagi państw członkowskich.

16 grudnia ubiegłego roku szefowie dyplomacji 16 państw - członków NATO podpisali protokoły o przyst±pieniu Polski, Czech i Węgier do Traktatu Północnoatlantyckiego. "To przesłanie ufno¶ci, solidarno¶ci i nadziei dla Polski i Europy ¦rodkowej..." powiedział między innymi minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek. 12 marca 1999 r. na ręce administracji amerykańskiej złożone zostan± akty ratyfikacji członkostwa w NATO. Od tego momentu Polska stanie się formalnie członkiem Sojuszu.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu, w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 , będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy.

       
 
   

BOHATEROWIE TRYLOGII

   

ilo¶ć znaczków: 6
nominały: po 70 gr każdy
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków /2x6/
format: 43 x 31,25 mm
nakłady: po 2.500.000 szt. każdego
projektant: Andrzej Gosik
data obiegu: 6.04.1999 r.
   
Uroczysta premiera filmu "Ogniem i mieczem" - pierwszej czę¶ci Sienkiewiczowskiej Trylogii odbyła się 8 lutego 1999r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Chronologicznie póĽniejsze jej czę¶ci, a więc "Potop" i "Pan Wołodyjowski" były sfilmowane wcze¶niej. Reżyserem wszystkich czę¶ci Trylogii jest Jerzy Hoffman.

Henryk Sienkiewicz - laureat Nagrody Nobla, autor trylogii - cyklu literackiego złożonego z 3 utworów - zyskał sławę jednego z największych twórców prozy polskiej i ¶wiatowej o tematyce historycznej pisanej "ku pokrzepieniu serc". W "Trylogii" zawarł niezwykle barwny i sugestywny , choć wyidealizowany , obraz życia i wydarzeń dziejowych w Polsce XVII wieku - dobie wojen kozackich, najazdu szwedzkiego, wojen z Turcj± i Moskw±.

Z okazji premiery filmu "Ogniem i mieczem" oraz dla upamiętnienia faktu sfilmowania całej Trylogii Poczta Polska wyda sze¶ć znaczków pocztowych, na których przedstawiono postacie i sceny z poszczególnych jej czę¶ci, a mianowicie:

 • - na pierwszym znaczku - Jana Skrzetuskiego przedzieraj±cego się z oblężonej przez Kozaków i Tatarów twierdzy w Zbarażu do obozu księcia Jeremiego Wi¶niowieckiego /Ogniem i mieczem/,
 • - na drugim znaczku - Onufrego Zagłobę na tle mapy Polski z XVII w. z wyróżnionymi Inflantami. Postać ta przewija się przez wszystkie czę¶ci Trylogii,
 • - na trzecim znaczku - Longinusa Podbipiętę podczas obrony Zbaraża i wychylaj±ce się zza wału obronnego trzy głowy tatarskie / Ogniem i mieczem/,
 • - na czwartym znaczku - Bohuna w podróży do Czarciego Jaru z porwan± przez niego kniaziówn± Helen± Kuncewiczówn± /Ogniem i mieczem/,
 • - na pi±tym znaczku - Andrzeja Kmicica w mundurze szwedzkiego oficera i kolubrynę pod murami Klasztoru Jasnogórskiego /Potop/,
 • - na szóstym znaczku - Michała Jerzego Wołodyjowskiego i Basię Jeziorkowsk± podczas nauki fechtunku na dworze Ketlinga /Pan Wołodyjowski/.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 można będzie kupić 3 rodzaje kopert pierwszego dnia obiegu.

         
   
     

  WIZERUNKI MATKI BOŻEJ - PATRONKI JEŃCÓW - ŻOŁNIERZY NA WSCHODZIE

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: 60 gr, 70 gr
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 43 mm
  nakład:
          60 gr - 2.700.000 szt.
          70 gr - 2.600.000 szt.
  projektant: Janusz Wysocki
  data obiegu: 02.04.1999 r.
     
  W kwietniu Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe, zwi±zane z martyrologi± Polaków na Wschodzie. Na znaczkach zobaczymy:
 • - warto¶ci 60 gr - wizerunek rzeĽby Matki Bożej Zwycięskiej Kozielskiej, dłuta więĽnia obozu sowieckiego polskich oficerów w Kozielsku;
 • - warto¶ci 70 gr - wizerunek płaskorzeĽby Matki Bożej Katyńskiej, dłuta Stanisława Bałosa z Grzechini k. Makowa Podhalańskiego.
 • O obozach jeńców polskich w Katyniu i Kozielsku powiedziano już wiele, jednak lata tłumienia prawdy spowodowały, że te męczeńskie miejsca nie s± ¶wiatu szerzej znane. Pamięć o nich winni jeste¶my ofiarom stalinizmu, dla których jedynym pocieszeniem mogła być modlitwa.

  Przedstawione na obu znaczkach obrazy nawi±zuj± do Golgoty Wschodu narodu polskiego. Matka Boża Zwycięska Kozielska jest Patronk± 2 Korpusu Wojska Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Obraz z jej wizerunkem był uroczy¶cie koronowany przez Ojca ¦więtego Jana Pawła II podczas Jego V Pielgrzymki do ojczyzny.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 , będzie stosowany datownik okoliczno¶ciowy.

         
     

  Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =15-08-2022 20:08:53=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij