O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich III kwartał 1999r.
 
   

Poczet Królów i Ksi±ż±t Polskich

   


ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 60gr, 70gr, 1zł, 1,40zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 35 znaczków
format: 40,5 x 54 mm
nakład: po 1.000.000 sztuk
projektant: Stefan Małecki
data obiegu: 25.09.1999 r.
   
Kontynuuj±c rozpoczęty w 1996 r. cykl wydawniczy znaczków pocztowych, prezentuj±cych "Poczet Królów i Ksi±ż±t Polskich" wg rysunków Jana Matejki znajduj±cych się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Poczta Polska wprowadzi do obiegu kolejne cztery znaczki pocztowe, przedstawiaj±ce odpowiednio:
 • - warto¶ci 60 gr - Władysława IV Wazę (1595-1648), król polski od 1632 r, tytularny król szwedzki, syn Zygmunta III Wazy. Po wyborze na króla polskiego d±żył do wzmocnienia władzy królewskiej, w polityce wewnętrznej opierał się na skupionej wokół dworu grupie o¶wieconych magnatów (J. Ossoliński). W latach 1632-34 prowadził zwycięsk± wojnę z Moskw±, zakończon± pokojem w Polanowie. W 1635 r. zawarł ze Szwecj± rozejm w Sztumskiej Wsi. Planował wojnę z Turcj± do której nie doszło ze względu na sprzeciw magnatów i szlachty. Stworzył polsk± flotę wojenn± oraz zbudował twierdzę Władysławowo i fort Kazimierzowo. Popierał rozwój sztuki.
 • - warto¶ci 70 gr - Jana II Kazimierza (1609-1672), z dynastii Wazów, król polski w latach 1648-68, syn Zygmunta III Wazy, przyrodni brat Władysława IV. Za panowania Jana Kazimierza kraj uległ ruinie gospodarczej na skutek licznych wojen m. in. z Kozakami (powstanie Bohdana Chmielnickiego), Rosj±, Tatarami, Węgrami (najazd J. Rokoczego), a zwłaszcza ze Szwecj±. W czasie najazdu szwedzkiego pocz±tkowo opuszczony przez czę¶ć szlachty i magnatów (m.in. J. Radziwiłła, K. Opalińskiego), wkrótce poparty przez konfederację tyszowieck± kierował walk±. W 1660 r. podpisał ze Szwecj± pokój w Oliwie. W czasie swoich rz±dów bezskutecznie d±żył do wzmocnienia władzy królewskiej. Nie mog±c zrealizować zamierzonych planów w 1668 r. abdykował, po czym opu¶cił Polskę i udał się do Francji, gdzie przebywał aż do ¶mierci.
 • - warto¶ci 1 zł - Michała Korybuta Wi¶niowieckiego (1640-73), król polski od 1669 r., syn Jeremiego Michała Wi¶niowieckiego. Panowanie jego wypełniły wewnętrzne walki stronnictw (konfederacja: goł±bska i szczebrzeszyńska), większo¶ć sejmów została zerwana. Przeciw królowi występowała ostro partia magnacko-francuska z hetmanem Janem Sobieskim na czele, d±ż±ca do jego detronizacji. W 1672 r. Turcy zdobyli Kamieniec Podolski i zmusili Rzeczpospolit± do zawarcia niekorzystnego traktatu w Buczaczu. W następnym roku Michał Korybut Wi¶niowiecki zmarł podczas wyprawy chocimskiej.
 • - warto¶ci 1,40 zł - Jana III Sobieskiego (1629-96), król polski od 1674 r., syn Jakuba wojewody ruskiego. W czasie swojego panowania starał się wzmocnić władzę królewsk± i pow¶ci±gn±ć samowolę magnack±. W 1683 r. podpisał traktat przyjaĽni z Austri± i rozgromił wojska tureckie oblegaj±ce Wiedeń, następnie kontynuował wojnę z Turcj± w ramach "Ligi ¦więtej". Był człowiekiem wykształconym i ¶wiatłym, znakomitym wodzem oraz wybitnym mecenasem sztuki. Popierał szczególnie malarstwo (założył w Wilanowie szkołę malarsk±) i rzemiosło artystyczne. Pracowali dlań m. in. A. Locci- architekt i doradca artystyczny, rzeĽbiarz A. Schlüter, malarze - J. Tretko, M. Palloni, C. Callot, M. Altomonte. Spo¶ród budowli królewskich najwybitniejszym dziełem jest reprezentacyjna rezydencja w Wilanowie, któr± możemy podziwiać do dzi¶.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwie koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1.

         
   
     

  Polsko-ukraińska współpraca przygraniczna w dziedzinie ochrony ¶rodowiska

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: po 1,40 zł każdy
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków (2 x po 10 znaczków)
  format: 39,5 x 31,25 mm
  nakład: po 600.000 sztuk
  projektanci: Jacek Brodowski, Aleksander Koszel
  data obiegu: 22.09.1999 r.
     
  We wrze¶niu Poczta Polska i Poczta Ukrainy wprowadz± do obiegu dwa znaczki pocztowe wspólnej emisji: "Polsko-ukraińska współpraca przygraniczna w dziedzinie ochrony ¶rodowiska". Głównym celem tej emisji jest podkre¶lenie znaczenia ochrony przyrody w ramach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie".

  "Karpaty Wschodnie" to pierwszy międzynarodowy rezerwat biosfery na ¶wiecie. Utworzony w 1991 r., uznany został przez Biuro Międzynarodowe Rady Koordynacyjnej UNESCO (MAB). Do rezerwatu wł±czono następuj±ce obszary:

 • - po stronie polskiej Bieszczadzki Park Narodowy i przylegaj±ce do niego dwa parki krajobrazowe: Ci¶niańsko-Wetliński i Doliny Sanu;
 • - po stronie ukraińskiej - Rezerwat Przyrody Stużicia.
 • Po stronie słowackiej wł±czony został również obszar Parku Narodowego Karpaty Wschodnie.

  Na znaczkach przedstawiono: żbika felis silvestris (wg projektu J. Brodowskiego) i jelenia szlachetnego cervus elaphus (wg projektu artysty ukraińskiego A. Koszela) - zwierzęta charakterystyczne dla polskiej i ukraińskiej czę¶ci rezerwatu oraz symbole Bieszczadzkiego Parku Narodowego (ry¶) i Rezerwatu Przyrody Stużicia (salamandra). Znaczki wydrukowano obok siebie, na jednym arkuszu wydawniczym.

  Żbik - drapieżnik z rodziny kotów, osi±ga 75-90 cm długo¶ci ciała, 35-42 cm wysoko¶ci w grzbiecie i ciężar 5,5 - 8 kg. Sier¶ć ma dług± i gęst± - u samca bywa płowoszara, poprzecinana słabo zaznaczonymi pręgami, u samicy za¶ zółtoszara. Wyróżniaj±c± cech± żbika jest ogon pokryty aż po sam koniec gęstym włosem, z zaznaczaj±cymi się na nim pier¶cieniami.
  Żbik prowadzi samotny, koczowniczy tryb życia. Przebywa głównie w wysokogórskich lasach ¶wierkowych lub w górskich lasach mieszanych. ¦pi w dziuplach, rozpadlinach skalnych, opuszczonych norach. Je¶li nie znajdzie pary żyje samotnie przez cały rok.
  Żywi się drobnymi gryzoniami, ptakami, jaszczurkami. Występuje głównie w zachodniej i południowej Europie, w Azji Mniejszej i na Kaukazie. W Polsce spotykany w Karpatach, objęty jest ¶cisła ochron±.

  Jeleń szlachetny - ssak łowny z rodziny jeleniowatych. Długo¶ć ciała samca (byka) dochodzi do 2,65 m, wysoko¶ć w kłębie do 1,5 m, masa do 340 kg. Bogato rozgałęzione poroże (od 5 do trzydziestu kilku odnóg w jednej tyce), zrzuca na wiosnę. W sierpniu jest ono całkowicie wyro¶nięte i oczyszczone ze scypułu (delikatny, owłosiony naskórek, silnie unerwiony, pokrywaj±cy poroże).
  Ma doskonale wykształcony zmysł słuchu i węchu. Wietrzy człowieka z odległo¶ci 600 kroków, jest przy tym bardzo płochliwy.
  Pożywieniem jelenia s± li¶cie, kora drzew, jagody, trawa, grzyby. Żyje do 20 lat. Występuje w całej prawie Euroazji: od kręgu polarnego po Afrykę Północn±. Z reguły zamieszkuje gęste lasy li¶ciaste, jednak tam, gdzie jego naturalne siedliska uległy zniszczeniu, można go spotkać na otwartych wrzosowiskach.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Ustrzyki Dolne koperta pierwszego dnia obiegu opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, według projektu artysty plastyka J. Brodowskiego.

         
   
     

  XVIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Wałbrzych '99

     
   

  ilo¶ć znaczków: 1 blok
  nominał: 1 zł
  technika druku: staloryt i rotograwiura
  papier: fluorescencyjny
  format
  znaczka: 54 x 40,5 mmm
  bloku: 74 x 105 mm
  nakład:
  nieperforowane (numeracja: 1-120.000) - 120.000 szt.
  perforowane (numeracja: 120.001-570.000) - 450.000 szt.
  projektant: Andrzej Heidrich
  rytownik: Czesław Słania
  data obiegu: 14.08.1999
     
  XVIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna odbywać się będzie we wnętrzach Zamku Ksi±ż, położonego niedaleko Wałbrzycha. Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek w formie bloku, przedstawiaj±cy słynny zamek.

  Trzeci pod względem wielko¶ci w Polsce i jeden z większych w Europie (kubatura zamku ok. 150.000 mł ) - ze względu na swoje malownicze położenie i bogaty wystrój zwany był niegdy¶ "perł± ¦l±ska". Jego bryła kształtowana przez wieki, stanowi dzisiaj konglomerat wielu stylów architektonicznych. Składaj± się nań elementy renesansowej i barokowej przebudowy, osadzonej na pozostało¶ciach pierwotnej XIII-wiecznej warowni.

  Zamek został wzniesiony przez księcia Bolka I z linii Piastów ¶widnicko-jaworskich, który nadał mu rangę głównej siedziby swojego rodu. W tym czasie nazywany był Ksi±żęc± Gór± (Fürstenberg). U schyłku panowania piastowskiego, po blisko stu latach nazwę tę zmieniono na Ksi±żęcy Kamień (Fürstenstein).

  Po wyga¶nięciu linii Piastów ¶widnickich (1392 r.), księstwo ¶widnicko-jaworskie stało się na mocy układu sukcesyjnego dziedziczn± własno¶ci± królów czeskich. Od tego momentu aż do pocz±tku XVII w. Ksi±ż przekazywany był kolejnym zarz±dcom jako dobra zastawne.

  W 1497 r. Władysław Jagiellończyk odstępuje Ksi±ż magnatowi czeskiemu, ten za¶ sprzedaje go wkrótce (1509 r.) Konradowi Hochbergowi. Od tego czasu pozostaje on w rękach tego starego rodu, aż po lata II wojny ¶wiatowej.

  We władaniu Hochbergów zamek przechodził kilkakrotnie przebudowy przerywane zniszczeniami w czasie wojny trzydziestoletniej i wojen ¶l±skich. W XVI wieku star± gotyck± warownię przebudowano na renesansow± rezydencję. Największy zakres miała jednak rozbudowa przeprowadzona w XVIII w. ¦widnicki architekt F. Hammerschmidt nadał zamkowi charakter wspaniałej, barokowej siedziby magnackiej otoczonej ogrodami i rozległym angielskim parkiem. W¶ród nowych reprezentacyjnych sal wyróżniała się Sala Maksymiliana ozdobiona sztukateriami Ramellego i malowidłami znanego ¶l±skiego malarza - Feliksa Antona Schefflera. Zamkowe ogrody ozdobione zostały rokokowymi balustradami i rzeĽbami wykonanymi przez J.G.Schencka.

  Ostatni± rozbudowę przeprowadzono w latach 1909-1922, wprowadzaj±c do istniej±cej już mozaiki stylów architektonicznych elementy eklektyczne. Powstały wówczas dwa neorenesansowe skrzydła: zachodnie i północne.

  U podstaw wielokrotnych przekształceń zamku leżała ogromna fortuna jego wła¶cicieli. Na pocz±tku naszego stulecia Hochbergowie byli jedn± z najbogatszych rodzin w Rzeszy. Ordynaci na Ksi±żu i ksi±żęta Pszczyńscy posiadali prawie wszystkie kopalnie Zagłębia Wałbrzyskiego, huty szkła, manufaktury a póĽniej także fabryki.

  Hochbergowie utracili Ksi±ż w 1939 r. Ostatni z ksi±ż±t, Jan Henryk XVII, wyemigrował do Anglii. Jego maj±tek został skonfiskowany a zamek - z racji swojego topograficznego i geograficznego położenia - wybrany został na kwaterę Hitlera. Prace nad adaptacj± podjęto w 1941 r. Do przebudowy zaangażowano więĽniów utworzonej tutaj filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Projekt przewidywał wykonanie systemu podziemnych przej¶ć i korytarzy, kutych w skale pod zamkiem. Planu jednak całkowicie nie zrealizowano. Prace zostały przerwane w 1945 r.

  Odrestaurowany w latach sze¶ćdziesi±tych zamek, posiadaj±cy ponad 400 komnat, został udostępniony turystom. Obecnie jest miejscem licznych wystaw, konferencji i targów.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Wałbrzych 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

         
   
     

  OWADY WODNE

       ilo¶ć znaczków: 6
  nominały: 2 x 60 gr, 2 x 70 gr, 2 x 1,40 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 60 znaczków
  format: 31,25 x 25,5 mm
  nakład:
          60 gr - po 700.000 szt.
          70 gr - po 600.000 szt.
        1,40 zł - po 500.000 szt.
  projektant: Jacek Brodowski
  data obiegu: 16.07.1999 r.
     
  Poczta Polska wprowadza do obiegu sze¶cioznaczkow± serię "Owady wodne".. Znaczki przedstawiaj± kolejno:
 • - pierwszy, o nominale 60 gr - Pływaka żółtobrzeżka (Dytiscus marginalis). Owad o długo¶ci ciała 27-32 mm jest najpospolitszym gatunkiem z rodziny pływakowatych, żyj±cych w wodach stoj±cych oraz bież±cych o niezbyt wartkim nurcie. Lata w nocy, często leci do ¶wiatła. Występuje w Europie i Azji.
 • - drugi, o nominale 60 gr - Wio¶laka punktowanego (Corixa punctata). Gatunek ten o długo¶ci ciała około 11 mm należy do najbardziej znanych, występuj±cych w wodach stoj±cych i wolno płyn±cych. Jest ¶wietnym pływakiem, używaj±c przy tym ostatniej pary nóg, często pokrytych drobnymi włoskami.
 • - trzeci, o nominale 70 gr - Chru¶cika bagieńca (Limnophilus). Larwy tego gatunku żyj± w wodach stoj±cych i bież±cych. Znane s± z charakterystycznych domków, które buduj± ze szcz±tków ro¶linnych, drobnych kamyczków, patyczków, itp. Wieczorami owady dorosłe masowo lataj± nad brzegami rzek i zbiorników wodnych. W Europie ¦rodkowej żyje ponad 80 gatunków.
 • - czwarty, o nominale 70 gr - Widelnicę paskowan± (Perla marginata). Owady dorosłe występuj± od maja do sierpnia w pobliżu górskich rzek. Samiec osi±ga długo¶ć 15-20 mm, samica 19-25 mm. Larwy, których rozwój trwa około trzech lat, przebywaj± na kamieniach i pod nimi w górskich potokach i rzekach. S± duże i drapieżne. Maj± mocne żuwaczki z długimi i ostrymi zębami. Odżywiaj± się głównie larwami innych owadów wodnych. Owady dorosłe występuj± od maja do sierpnia w pobliżu górskich rzek.
 • - pi±ty, o nominale 1,40 zł - Husarza władcę (Anax imperator). Jest to największa europejska ważka, której długo¶ć ciała dochodzi do 80 mm, a przedniego skrzydła do 50 mm. Lata najczę¶ciej od maja do czerwca, niekiedy można spotkać j± we wrze¶niu, w pobliżu wód stoj±cych. Jest bardzo wytrwałym lotnikiem, potrafi utrzymać się w powietrzu przez wiele godzin. Należy do rodzaju, którego gatunki można spotkać na całym ¶wiecie.
 • - szósty, o nominale 1,40 zł - Jętkę pospolit± (Ephemera vulgata). Występuje od nizin do gór w całej Europie ¦rodkowej, ostatnio ze względu na stosowanie chemii w rolnictwie, coraz mniej licznie. Lata od maja do lipca nad brzegami rzek. Owad dorosły, którego długo¶ć ciała dochodzi do 17 mm, przedniego skrzydła 17-20 mm, żyje bardzo krótko. Np. jętka jedniodniówka - jeden dzień. Samica po złożeniu jaj bezpo¶rednio do wody ginie. Larwy żyj± w wodzie. Ich rozwój trwa od roku do trzech lat.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

         
   
     

  SANKTUARIA MARYJNE:
  KLASZTOR SIÓSTR NIEPOKALANEK PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W SZYMANOWIE
  KO¦CIÓŁ NMP KRÓLOWEJ POLSKI W ROKITNIE

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: 60 gr, 70 gr
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 39,5 mm
  nakład:
          60 gr - 2.900.000 szt.
          70 gr - 2.600.000 szt.
  projektant: Zbigniew Stasik
  data obiegu: 09.07.1999 r.
     
  W ramach cyklu "Sanktuaria Maryjne" Poczta Polska wprowadzi do obiegu tym razem dwa znaczki pocztowe przedstawiaj±ce:
 • - warto¶ci 60 gr - wizerunek Rokitniańskiej Matki Bożej Cierpliwie Słuchaj±cej z ko¶cioła NMP Królowej Polski w Rokitnie. Zdaniem historyków obraz powstał na pocz±tku XVI w. W 1669 r. opat bledzewski Jan Opaliński umie¶cił obraz, już wtedy obdarzany kultem, w ko¶ciele w Rokitnie. W 1670 r. poznański biskup Stefan Wierzbowski, na mocy badań specjalnej komisji wydał dekret, uznaj±cy obraz za cudowny. Obraz odwiedzali pielgrzymi z najdalszych zak±tków kraju. W czasie zaborów ludno¶ć polska nadal odwiedzała obraz. Rokitno powróciło do Polski po II wojnie ¶wiatowej. 15 sierpnia 1946 r. odbyła się uroczysto¶ć ofiarowania diecezji gorzowskiej Matce Bożej. Obraz koronowany był przez prymasa Polski Józefa kardynała Glempa 18 czerwca 1989 r.
 • - warto¶ci 70 gr - neoklasycystyczny pos±g Naj¶więtszej Marii Panny Pani Jazłowieckiej z kaplicy sióstr niepokalanek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie. Wykonany został w Rzymie dla kaplicy domu macierzystego zgromadzenia sióstr niepokalanek w Jazłowcu na Podolu. 10 sierpnia 1883 r. arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński po¶więcił figurę. Uroczystej koronacji w imieniu ojca ¶więtego dokonał prymas Polski August kardynał Hlond 9 lipca 1939 r. Po II wojnie ¶wiatowej, w 1946 r. figura przewieziona została do kaplicy domu generalnego zgromadzenia w Szymanowie.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w 2 koperty pierwszego dnia obiegu: w Urzędzie Pocztowym Rokitno oraz w Urzędzie Pocztowym Szymanów.

         
     

  Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =15-08-2022 20:43:23=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij