O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich I kwartał 2000r.
 
   

Andrzej Wajda - Laureat Oscara 2000

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominały: 1,10 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format znaczków: 43 x 31,25 mm
nakład: 1.000.000 szt.
projektant: Maciej Buszewicz
data obiegu: 26. 03. 2000 r.
   
26 marca br. podczas dorocznej gali w Los Angeles Andrzej Wajda odbierze nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej - Oscara za całokształt twórczo¶ci filmowej. Prestiż nagrody jak i zwi±zany z ni± ¶wiatowy rozgłos, stanowi szczególn± formę promocji polskiej kultury na ¶wiecie. W zwi±zku z tym Poczta Polska wyemituje w tym dniu znaczek pocztowy, utrzymany w konwencji czarno - białej klatki filmowej. Przedstawia on reżysera uwiecznionego na zdjęciu, autorstwa japońskiego fotografa E. Sakaty.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

Zwierzęta prehistoryczne - Dinozaury

   ilo¶ć znaczków: 6
nominały: : 2 x 70 gr, 2 x 80 gr, 2 x 1,55 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny:
  każdy znaczek oddzielnie - 20 sztuk
  wszystkie znaczki obok siebie - 6 sztuk
format znaczków: 51 x 31,25 mm
nakłady:
  2 x 2.700.000 szt.
  2 x 2.700.000 szt.
  2 x 1.700.000 szt.
projektant: Jacek Brodowski
data obiegu: 24.03.2000 r.
   
Poczta Polska wprowadza do obiegu sze¶cioznaczkow± serię "Zwierzęta prehistoryczne - Dinozaury". Przedstawia ona rekonstrukcje zwierz±t, których szkielety wydobyto na Pustyni Gobi przez Polsko-Mongolskie Wyprawy Paleontologiczne w latach 1963-1971. Wszystkie okazy żyły pod koniec ery mezozoicznej, w póĽnej kredzie (około 70 milionów lat temu). Ich szkielety można ogl±dać w Muzeum Ewolucji w Warszawie (PKiN), a naturalnej wielko¶ci rekonstrukcje - w ¦l±skim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Na znaczkach przedstawiono kolejno:

 • 1.warto¶ci 70 gr - Zaurolofa (Saurolophus) - dinozaura kaczodziobego, o długo¶ci do 15 m. Żuł ro¶liny wieloma drobnymi zębami z tyłu szczęk (przód okryty był rogowym dziobem). Na głowie miał charakterystyczny wyrostek kostny, a być może także nadymany balon skórny, służ±cy do popisów godowych i wydawania dĽwięków.
 • 2. warto¶ci 70 gr - Gallimima (Gallimimus) - największego (ok. 5 m długo¶ci) przedstawiciela strusiopodobnych - bezzębnych, długonogich i długoszyich - dinozaurów drapieżnych - ornitomimów. Był najliczniejszym dinozaurem zamieszkuj±cym filmowy Jurassic Park. Został opisany i nazwany przez polskie uczone, prof. Ewę Roniewicz i Halszkę Osmólsk± z Instytutu Paleobiologii PAN, we współpracy z mongolskim paleontologiem Rinczenem Barsbołdem.
 • 3. warto¶ci 80 gr - Sajchanię (Saichania) - przedstawiciela dinozaurów pancernych, ro¶linożerców, o ciele pokrytym kolcami kostnymi i wyposażonych w groĽny maczugowaty ogon. Posiadał doskonale wykształcony układ skórny pancerza przedniej czę¶ci ciała. Odkryty przez polskie wyprawy, opisany został przez doc. Teresę Maryańsk± z Muzeum Ziemi PAN.
 • 4. warto¶ci 80 gr - Protoceratopsa (Protoceratops) - pospolitego w wielu odsłonięciach skał wieku kredowego w Mongolii i Chinach. Prymitywny dinozaur rogaty, przypomina swoich większych krewniaków (np. triceratopsa) kołnierzem kostnym z tyłu głowy i zakrzywionym dziobem. Ten czworonożny ro¶linożerca miał do 2 m długo¶ci. Zamieszkiwał stadnie suche, pustynne siedliska.
 • 5. warto¶ci 1,55 zł - Prenocefala (Prenocephale). Pierwszy odkryty poza Ameryk± Północn± przedstawiciel dinozaurów grubogłowych (pachycefalozaurów). Zgrubiałe ko¶ci sklepienia czaszki prawdopodobnie chroniły mały mózg podczas trykania się głowami, stanowi±cego element walk godowych. Dinozaur ten miał niecałe 2 m długo¶ci. Opisany został przez doc. T. Maryańsk± i prof. H. Osmólsk±.
 • 6. warto¶ci 1,55 zł - Welociraptora (Velociraptor) - znanego między innymi z filmu Jurassic Park. Zwinny dinozaur drapieżny z grupy dromeozaurów, o długo¶ci ciała niespełna 2 m, był blisko spokrewniony z ptakami. Welociraptor atakował ofiarę charakterystycznymi szponami stóp.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  WIELKANOC

     

  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: 70 gr, 80 gr
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format znaczków: 39,5 x 31,25 mm
  nakłady:
    warto¶ci 70 gr - 10.300.000 szt
    warto¶ci 80 gr - 8.700.000 szt
  projektant: Agnieszka Sobczyńska
  data obiegu: 24.03.2000 r.
     
  Z okazji zbliżaj±cych się ¦wi±t Wielkiej Nocy Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe. Tym razem jest to współczesna interpretacja tematu, według projektu artysty plastyka - Agnieszki Sobczyńskiej. Na znaczkach pokazano:

 • warto¶ci 70 gr - Jezusa Chrystusa spoczywaj±cego w grobie. Zauważalny w tle krzyż to symbol życia, jak również wiecznej pamięci męki i ¶mierci Syna Bożego.
 • warto¶ci 80 gr - Chrystusa zmartwychwstałego, tronuj±cego, na tle koła. W ikonografii chrze¶cijańskiej symbolizuje ono Boga, wieczno¶ć i nieskończono¶ć.
 • Na obu znaczkach przeważa kolor zielony - kolor liturgiczny, wyrażaj±cy nadzieję zmartwychwstania i zwycięstwa nad ¶mierci±.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  1000. rocznica Zjazdu GnieĽnieńskiego i organizacji Ko¶cioła Katolickiego w Polsce

     


  ilo¶ć znaczków: 3, w tym jeden w formie bloczka
  nominały: 70 gr, 80 gr, 1,55 zł
  technika druku: rotograwiura
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 50 znaczków
  format: znaczków - 31,25 x 43 mm
    znaczka w bloku - 43 x 31,25 mm
    bloku - 77 x 65 mm
  nakłady:
    warto¶ci 70 gr - 400.000 szt.
    warto¶ci 80 gr - 400.000 szt.
    warto¶ci 1,55 zł - 350.000 szt.
  projektant: Maciej Jędrysik
  data obiegu: 12.03.2000 r.
     
  W marcu 2000 r. Poczta Polska wprowadzi do obiegu 3 znaczki pocztowe, w tym jeden w formie bloczka, emisji "1000. rocznica Zjazdu GnieĽnieńskiego i organizacji Ko¶cioła Katolickiego w Polsce". Przypadaj±cy w tym roku jubileusz stwarza niepowtarzaln± okazję przypomnienia i zaakcentowania historycznej rangi tego wydarzenia w dziejach państwa, narodu i ko¶cioła.

  Zjazd GnieĽnieński - wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu - był wyrazem politycznych d±żeń cesarza niemieckiego Ottona III, pragn±cego stworzyć jedn± monarchię, w ramach której miały funkcjonować cztery równorzędne państwa: Roma (Italia), Galia (Burgundia i Dolna Lotaryngia), Germania (Niemcy) i Sclauinia (Polska, a raczej Słowiańszczyzna zachodnia). Niew±tpliwie uwzględnienie Polski w tych planach wi±zało się z przyjęciem przez ni± chrztu w 966 r. Wzmocniona wówczas pozycja państwa stwarzała korzystne warunki do nawi±zania współpracy z dwiema potęgami ówczesnej Europy tj. cesarstwem i papiestwem.

  Prezentowana seria znaczków poddana została charakterystycznej dla wieków ¶rednich stylizacji miniatorskiej, romańskiej, z bordiurami nasyconymi symbolik± ewangeliczn±.

  Na poszczególnych znaczkach przedstawiono:

 • warto¶ci 70 gr - Ottona III w otoczeniu duchownych i dworu, w momencie wręczenia diademu Bolesławowi Chrobremu. Choć gest ten nie dopełniał wymogów aktu koronacyjnego (nast±pił on dopiero w 1025 r.), to już wówczas cesarz uznał władzę Chrobrego nad Polsk±, samego za¶ władcę wł±czył do grona najwyższych osobisto¶ci cesarstwa.
 • warto¶ci 80 gr - sylwetki kolejnych biskupów w kwaterach triforiowych, z nazwami: arcybiskupstwa - Gnesna oraz poszczególnych diecezji - Cracovia, Wratislavia, Colberga. Wzór dla tej ilustracji stanowiła karta z Ewangeliarza Emmeramskiego. Znaczek ten upamiętnia utworzenie arcybiskupstwa i podległych mu biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Odrębna, zależna jedynie od Rzymu prowincja ko¶cielna stanowiła wówczas niezwykle cenn± zdobycz polityczn±, wzmagała znaczenie i jedno¶ć państwa polskiego.
 • warto¶ci 1,55 zł - Ottona III jako cesarza rzymskiego, siedz±cego na tronie, trzymaj±cego insygnia władzy. Do niego zmierzaj± personifikacje poszczególnych ziem: Roma z mis± pełn± kosztowno¶ci, Galia z gał±zk± oliwn±, Germania z rogiem obfito¶ci i Sclauinia z dyskiem władzy. Wzorem dla tej ilustracji była miniatura z Ewangeliarza Ottona III. Cało¶ć oddaje sytuację polityczn± ówczesnej Europy, a także symbolizuje zdobycie przez Polskę pozycji państwa europejskiego.
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży dwa rodzaje kopert pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1.

         
   
     

  POLACY NA ¦WIECIE

     


  ilo¶ć znaczków: 2
  nominały: 1,55 zł, 1,95 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 16 znaczków
  format znaczków: 40,5 x 40,5 mm
  nakład: 400.000 sztuk każdy
  projektant: Wiesław Wałkuski
  data obiegu: 22.02.2000 r.
     
  W lutym Poczta Polska wprowadzi do obiegu kolejne dwa znaczki pocztowe, emisji "Polacy na ¶wiecie". Cykl znaczków po¶więcony jest Polakom, którzy żyj±c i pracuj±c poza granicami ojczyzny dokonali rzeczy niezwykłych, pozostawiaj±c po sobie trwały ¶lad i rozsławiaj±c imię Polski. Na znaczkach zaprezentowano postacie:

 • warto¶ci 1,55 zł - Bronisława Malinowskiego (1884-1942), etnologa i socjologa. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Lipsku. Większ± czę¶ć życia spędził poza krajem. W 1910 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie studiował w London School of Economics and Political Science przy Uniwersytecie w Londynie. W latach 1914 - 1918 prowadził badania terenowe na Nowej Gwinei i na wyspach Trobrianda. Uczestnicz±c w życiu codziennym mieszkańców, zbierał informacje dotycz±ce życia społecznego, kultury i religii. Zgromadzony materiał przyniósł mu ¶wiatowy rozgłos. Malinowski stworzył metodę funkcjonaln± w naukach zajmuj±cych się badaniem kultury, polegaj±c± na wyja¶nianiu faktów antropologicznych przez ustalenie funkcji, jak± pełni± one w integralnym systemie kultury.
 • warto¶ci 1,95 zł - Józefa Zwierzyckiego (1888-1961) geologa, badacza arCZPelagu Malajskiego i Nowej Gwinei. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej, położył zasługi dla kartografii geologicznej Indonezji i poznania jej bogactw naturalnych. Odkrył między innymi pokłady ropy naftowej na północnej Sumatrze i na zachodzie północnej Gwinei. W czasie pobytu w Indonezji sporz±dził większo¶ć map geologicznych. W uznaniu jego zasług przyznano mu ważne stanowisko dyrektora służby geologicznej Holenderskich Indii Wschodnich.
 • W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  JUBILEUSZ ROKU 2000

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: oznaczenie literowe A
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 39,5 mm
  nakład: 12.000.000 sztuk
  projektant: Jacek Konarzewski
  data obiegu: 02.01.2000
     
  2 stycznia 2000 r. Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy z oznaczeniem literowym A, emisji " Jubileusz roku 2000".

  Choć XXI wiek rozpoczyna się dopiero w Noc Sylwestrow± 2001 r., to magia liczby, której ulegli¶my, rozstrzygnęła kwestię ukazania się znaczka. Pokazano na nim współczesn± stylizację krzyża ¶w. Andrzeja, według Leonarda da Vinci. W tle - fragment dysku twardego, satelita, klepsydra oraz fragment płytki drukowanej z układem scalonym. Symboliczna wymowa znaczka nawi±zuje do kondycji człowieka we współczesnym ¶wiecie, pełnym elektroniki i zaawansowanej wiedzy technicznej. Stanowi próbę podsumowania dorobku cywilizacyjnego ostatniego tysi±clecia.

  Znaczek ten może być wykorzystany tylko w obrocie krajowym, a jego oznaczenie literowe odpowiada opłacie za list do masy 20 g.

  W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
     

  Copyright © 2004-2021 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =09-05-2021 21:40:20=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij