O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich IV kwartał 2001r.
 
   

10-lecie Radia Maryja

   
   

ilo¶ć znaczków: 1 + bloczek zawieraj±cy 3 znaczki
nominał: 1 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format:
  znaczka - 39,5 x 31,25 mm
  bloczka - 175 x 77 mm
nakład:
  znaczka - 1.000.000 szt.,
  bloczka - 400.000 szt.,
projektant: Jacek Brodowski
data obiegu: 7.12.2001 r.
   
W grudniu br. "Radio Maryja" obchodzi jubileusz 10-lecia powstania rozgło¶ni, która nadaje z Torunia całodzienny program radiowy, dostępny w całej Polsce i poza jej granicami. Poprzez codzienne katechezy, audycje i rozmowy ze słuchaczami głosi naukę Ko¶cioła.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Toruń 1.

         
 
   

Boże Narodzenie

   

ilo¶ć znaczków: 2
nominał: 1 zł, 1,90 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 16 sztuk
format: 40,5 x 40,5 mm
nakład:
  warto¶ci 1 zł - 21.000.000 szt.,
  warto¶ci 1,90 zł - 4.100.000 szt.,
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 27.11.2001 r.
   
Z okazji zbliżaj±cych się ¦wi±t Bożego Narodzenia Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe. Prezentuj± one szopki dolno¶l±skie z kolekcji Henryka Tomaszewskiego, twórcy Pantomimy Wrocławskiej. Te XIX-wieczne cacka sztuki szopkarskiej powstawały głównie na Ziemi Kłodzkiej. St±d też pochodzi model szopki skrzynkowej o naiwnej, kulisowej konstrukcji architektonicznej i krajobrazowej.

Tradycje szopki zwanej w Polsce "betlejk±" sięgaj± ¶redniowiecza i maj± pocz±tek w misteriach ko¶cielnych, które w Europie już w XIII wieku rozpowszechniły zakonne bractwa franciszkańskie. Autorem pierwszej szopki miał być sam ¶w. Franciszek z Asyżu. On to bowiem w 1223 r., w noc Bożego Narodzenia, na le¶nej polanie w Greccio zainscenizował żłobek aby wraz z mnichami i wiernymi adorować Dzieci±tko Jezus, modlić się i ¶piewać.

Do Polski obyczaj adoracji Dzieci±tka Jezus i jasełka ko¶cielne wprowadzili także i rozpowszechnili, najpierw w swych rodzinach zakonnych, a następnie w¶ród wiernych, misjonarze włoscy i francuscy.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

Polskie milenium

   
   

ilo¶ć znaczków: 16
nominały: po 1 zł każdy
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 16 sztuk
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm
nakład: 850.000 szt.
projektant: Tomasz Bogusławski
data obiegu: 11.11.2001 r.
 
   
W listopadzie br. Poczta Polska wyda serię szesnastu znaczków pocztowych, zatytułowan± "Polskie milenium". Celem emisji jest podsumowanie 1000 lat historii, kultury i nauki w Polsce, z perspektywy XXI wieku. Każdy znaczek, o warto¶ci 1 zł, po¶więcony został innej dziedzinie życia. Koncepcja opiera się na zasadzie zestawiania i kojarzenia wydarzeń i postaci z najnowszej historii Polski, z czasami odległymi.
I tak na poszczególnych znaczkach, pogrupowanych tematycznie, przedstawiono:
 • CHRZE¦CIJAŃSTWO
  Papieża Jana Pawła II, w tle fragment Drzwi GnieĽnieńskich przedstawiaj±cy sylwetkę ¶w. Wojciecha.

 • PARLAMENTARYZM
  Prezydenta Lecha Wałęsę składaj±cego przysięgę w Sejmie oraz fragment okładki Konstytucji 3 Maja 1791 r.

 • DZIEJE PUBLICYSTYKI POLITYCZNEJ
  Fragment okładki pisma "Głos Wolny Wolno¶ć Ubespieczai±cy" z Działu Starodruków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, okładkę pierwszego numeru "Kultury" oraz "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza - własno¶ć Instytutu Literackiego w Paryżu i okładkę "O skutecznym rad sposobie" - własno¶ć Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

 • TEATR
  Wojciecha Bogusławskiego (1757-1829) i Jerzego Grotowskiego (1933-1999). W tle widoczny jest fragment rękopisu III czę¶ci "Dziadów" A. Mickiewicza, znajduj±cy się w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz znak teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora.

 • NIEPODLEGŁO¦Ć
  Józefa Piłsudskiego (1867-1935), w tle plakaty wyborcze z 1989 r.

 • TRADYCJE INTERNACJONALNE POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH
  Znak NATO oraz portret generała Kazimierza Pułaskiego (1746-79), wg XIX-wiecznej litografii. Od 1777 r. Pułaski walczył o niepodległo¶ć Stanów Zjednoczonych, zgin±ł pod Savannah, uznany za bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych.

 • ASTRONOMIA
  Mikołaja Kopernika (1473-1543) i Aleksandra Wolszczana (ur. 1946) - wybitnego polskiego astronoma, odkrywcę pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. W tle fragment "De revolucionibus" Mikołaja Kopernika.

 • SZKOLNICTWO
  Fragment drzeworytu, który przedstawia Jana z Głogowa (1445-1507), zwanego Głogowczykiem lub Głogowit± - wybitnego matematyka, astronoma, teologa, profesora Akademii Krakowskiej, nauczyciela Mikołaja Kopernika. W drugiej czę¶ci znaczka zaprezentowano sylwetkę współczesnego filozofa - Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981).

 • TRADYCJE ORĘŻA POLSKIEGO
  Fragment obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz plakat z czasów Bitwy Warszawskiej 1920 r. "Do broni" - własno¶ć Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

 • ZRYWY NIEPODLEGŁO¦CIOWE
  Litografię Villana przedstawiaj±c± Belwederczyków - grupę spiskowców, która 29 listopada 1830 r. pod wodz± Ludwika Nabielaka podjęła atak na Belweder, siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego, rozpoczynaj±c powstanie listopadowe. Litografia przedstawia następuj±ce osoby, w kolejno¶ci od lewej strony: Karol Pankiewicz, Walenty Krosnowski, Wincenty Kobylański, Aleksander ¦więtosławski. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono pieczęć Mariana Langiewicza - dyktatora w pocz±tkowym okresie powstania styczniowego 1863 r. W tle winieta pisma informacyjnego AK "Warszawa Walczy". Na znaczku umieszczono również scenę z powstania warszawskiego, pochodz±c± z fotografii, któr± wykonał Janusz Cegiełła, 20 sierpnia 1944 r.

 • SZTUKA
  Fragment rzeĽby przedstawiaj±cej głowę apostoła Jana z "Ołtarza Mariackiego" Wita Stwosza w Krakowie. W drugiej czę¶ci znaczka zaprezentowano rzeĽbę-autoportret Magdaleny Abakanowicz.

 • MUZYKA
  Krzysztofa Pendereckiego (ur.1933) oraz portret Fryderyka Chopina (1810-49). W tle widoczny fragment zapisu nutowego mazurka nr 10, opus 50 Karola Szymanowskiego (1882-1937), znajduj±cy się w zbiorach Biblioteki Narodowej.

 • POLSKA W SYSTEMIE EUROPEJSKIM
  Portret Jana III Sobieskiego ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie oraz znak Unii Europejskiej.

 • SYMBOLE POLSKIE
  ¦redniowieczna panorama Krakowa -wg drzeworytu ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz widok Zamku Królewskiego w Warszawie.

 • JĘZYK, PI¦MIENNICTWO I LITERATURA
  Laureatkę Nagrody Nobla - Wisławę Szymborsk± (ur.1923) oraz Mikołaja Reja (1505-69), wg drzeworytu z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

 • SPORT
  Janusza Kusocińskiego (1907-40) oraz Roberta Korzeniowskiego.

W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży cztery koperty Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

Na pierwszej kopercie FDC obejmuj±cej następuj±ce tematy: chrze¶cijaństwo, parlamentaryzm, tradycje internacjonalne polskich sił zbrojnych i niepodległo¶ć przedstawiono polskiego husarza, nalepkę okoliczno¶ciow± wydan± w 1916 r. z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, st±d daty 1791-1916, a także Order Virtuti Militari.

Na drugiej kopercie FDC, obejmuj±cej dzieje publicystyki politycznej, teatr, astronomię i szkolnictwo, przedstawiono Hugona Kołł±taja, herb Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz faksymile rozporz±dzenia Komisji Edukacji Narodowej dotycz±cego funkcjonowania szkół.

Kolejna koperta FDC, obejmuj±ca takie tematy jak tradycje oręża polskiego, Polskę w systemie europejskim, symbole polskie i zrywy niepodległo¶ciowe, prezentuje Stefana Batorego na dukacie gdańskim z 1583 r., Piłsudskiego na srebrnej monecie 100-markowej z 1922 r., herb Biblioteki Jagiellońskiej oraz drzeworyt przedstawiaj±cy Zygmunta Starego z "Chronica Polonarum", 1521r.

Czwarta koperta FDC, obejmuj±ca sztukę, muzykę, język, pi¶miennictwo i literaturę oraz sport, prezentuje portret Adama Mickiewicza autorstwa Horowitza z ksi±żki "Opisy i obrazy" wydanej przez Macierz Polsk± we Lwowie w 1909 r., a także "torbę" i pieczęć Tadeusza Kantora. Intencj± artysty było zaprezentowanie różnych odcieni polskiej sztuki, pocz±wszy od nurtu romantycznego, którego najwybitniejszym reprezentantem był Adam Mickiewicz, a skończywszy na ironicznym, sarkastycznym spojrzeniu na sztukę Tadeusza Kantora.

Datownik okoliczno¶ciowy prezentuje grosz Bolesława Chrobrego oraz napis Polonia ze znaku Expo '92 w Sevilli.

         
 
   

100-lecie Filharmonii w Warszawie

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
nakład: 500.000 sztuk
projektant: Maciej Buszewicz
data obiegu: 5.11.2001 r.
   
Filharmonia Warszawska, której stulecie przypada na rok 2001, jest jedn± z najstarszych placówek muzycznych w Europie. Powstała z inicjatywy grona polskich arystokratów, finansistów i przedstawicieli ¶wiata muzycznego. Gmach instytucji - w stylu eklektycznym, wzorowany na Operze Paryskiej - zaprojektował architekt Karol Kozłowski (1847 - 1902).

W latach 1901-1939 Filharmonia Warszawska była głównym o¶rodkiem życia muzycznego w Polsce, staj±c się niebawem jedn± z wiod±cych instytucji tego typu w Europie.
Wybuch II wojny ¶wiatowej przerwał działalno¶ć Filharmonii; jej budynek uległ zniszczeniu, a niemal połowa członków orkiestry straciła życie. Zespół odtworzono po wojnie w sezonie 1947/48. Odbudowę gmachu, w zupełnie odmiennym stylu, ukończono w 1955 r. W dniu 21 lutego, z okazji inauguracji sezonu w nowej, własnej siedzibie, Filharmonia Warszawska została uhonorowana mianem Filharmonii Narodowej.

Obecnie liczy ona 112 wybitnych instrumentalistów i 100 artystów chóru. Obydwa zespoły odbyły ponad 100 tournees na pięciu kontynentach. Zapraszane s± systematycznie do najsłynniejszych o¶rodków muzycznych ¶wiata.

Poczta Polska upamiętnia Jubileusz Stulecia Filharmonii wprowadzaj±c do obiegu znaczek pocztowy, na którym przedstawiono o¶wietlony budynek Filharmonii, według animacji komputerowej.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

Dzień Papieski

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 31,25 x 43 mm
nakład: 450.000 sztuk
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 14.10.2001 r.
   
Pragn±c upowszechniać nauczanie papieża Jana Pawła II Konferencja Episkopatu Polski założyła Fundację "Dzieło Nowego Tysi±clecia", która ma to zadanie spełniać. Z jej inicjatywy powstał projekt dorocznego dnia promocji, pod nazw± "Dzień Papieski", popularyzuj±cego dokonania pontyfikatu Ojca ¦więtego Jana Pawła II. Będzie się on odbywał każdego roku, w niedzielę poprzedzaj±c± 16 paĽdziernika - rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolsk±. Wydarzenie to ma być szeroko rozpowszechniane w mediach i budować tradycję upowszechniania my¶li papieża w ¶rodkach masowego przekazu. Po raz pierwszy "Dzień Papieski" odbędzie się 14 paĽdziernika 2001 r. pod hasłem "Pontyfikat przełomów".

Poczta Polska wł±cza się do rozpowszechniania tych szlachetnych idei, wprowadzaj±c do obiegu 14 paĽdziernika br. pami±tkowy znaczek.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
 
   

XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format znaczka: 43 x 31,25 mm
nakład: 1.000.000 sztuk
projektant: Maciej Buszewicz
data obiegu: 13.10.2001 r.
   
W paĽdzierniku miło¶ników muzyki skrzypcowej czekaj± nadzwyczajne przeżycia i emocje. W dniach 13-29 odbędzie się XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Tradycje stowarzyszenia sięgaj± 1885 r. Obecnie zrzesza ono twórców kultury, artystów, działaczy i melomanów pełni±c wiele funkcji organizacyjnych w życiu muzycznym kraju.

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy został powołany do życia przez polskie ¶rodowisko muzyczne z inicjatywy bratanka Henryka Wieniawskiego - Adama Wieniawskiego (1879-1950), z okazji 100. rocznicy urodzin kompozytora. Pierwszy konkurs odbył się w 1935 r. w Warszawie, kolejne miały miejsce już w Poznaniu.

Henryk Wieniawski (1835-80) zyskał sławę jednego z najwybitniejszych skrzypków drugiej połowy XIX wieku. W latach 1843 - 1846 studiował w konserwatorium w Paryżu. Od 1848 r. dawał liczne koncerty w Polsce i w krajach Europy. W latach 1860 - 1871 był nadwornym skrzypkiem w Petersburgu, gdzie uczył także w konserwatorium.

W dniu rozpoczęcia XII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Poczta Polska wyemituje znaczek pocztowy, upamiętniaj±cy to wielkie wydarzenie muzyczne. W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Poznań 1.

       
 
   

80-lecie istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji

   

ilo¶ć znaczków: 1 w formie bloczka
nominał: 3 + 0,75 zł
technika druku: rotograwiura
papier: fluorescencyjny
format:
  znaczka - 39,5 x 31,25mm
  bloczka - 87 x 70 mm
nakład: 350.000 sztuk
projektant: Agnieszka Sobczyńska
data obiegu: 09.10.2001 r.
   
W tym roku przypada jubileusz 80-lecia istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Z tej okazji Poczta Polska wyda znaczek pocztowy, na którym przedstawiono obraz Włodzimierza Kuglera, zatytułowany "100 lat temu".

Pierwsza wzmianka o potrzebie utworzenia polskiego muzeum pocztowego datowana jest na 15 lutego 1919 r. Ogłoszono wówczas apel Ministerstwa Poczt i Telegrafów, w którym zwrócono się do społeczeństwa: (aby pami±tki po poczcie polskiej z epoki Kongresówki (...) uratować od zagłady i zebrać, a dalej gromadzić wszystko to co charakteryzowało poczty rz±dów zaborczych w odniesieniu do ziem i stosunków polskich (...). Wkrótce na adres ministerstwa zaczęły napływać różnorodne przedmioty o charakterze muzealnym. W¶ród wielu cennych darów znalazła się m.in. koperta z pierwszym polskim znaczkiem pocztowym z 1860 r. podarowana przez warszawskiego antykwariusza, w marcu 1919 r.

25 stycznia 1921 r. zostało powołane do życia Muzeum Pocztowo - Telegraficzne. Na pocz±tku mie¶ciło się w gmachu Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie, w 1932 r. zostało przeniesione do budynku Urzędu Telekomunikacyjnego przy ul. ¶w. Barbary. W tym samym roku zmieniono nazwę placówki na Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Z roku na rok trafiało do muzeum wiele cennych obiektów m. in. akt nominacyjny dla Jana Arciszewskiego na Generalnego Komisarza Poczt Koronnych i Litewskich, podpisany przez Tadeusza Ko¶ciuszkę w obozie pod Połańcem, 8 maja 1794 r.

Rozwój muzeum przerwała II wojna ¶wiatowa; czę¶ć zbiorów uległa zniszczeniu, czę¶ć została wywieziona do Niemiec. Po wojnie rozpocz±ł się okres odbudowy kolekcji muzealnej, utrudniony brakiem odpowiedniego lokalu. Działalno¶ć wystawiennicza została wznowiona w 1956 r. wraz z przeniesieniem muzeum do Wrocławia, gdzie w zabytkowym budynku poczty głównej znalazło swoj± siedzibę.

Muzeum posiada swój oddział w Gdańsku, mieszcz±cy się w historycznym budynku Poczty Polskiej znanym z bohaterskiej obrony pocztowców 1 wrze¶nia 1939 r.

W zbiorach wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się około 70 tysięcy eksponatów historycznych i teletechnicznych oraz kilkana¶cie milionów znaczków pocztowych.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1.

       
 
   

¦wiatowy Dzień Poczty - Dialog między cywilizacjami

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1,90 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 sztuk
format: 31,25 x 43 mm
nakład: 500.000 sztuk
projektant: Urska Golob, Maciej Buszewicz
data obiegu: 09.10.2001 r.
   
9 paĽdziernika przypada ¦wiatowy Dzień Poczty. Jak co roku Poczta Polska wraz z innymi administracjami pocztowymi wyda z tej okazji znaczek. Tegoroczna emisja upamiętnia rok 2001, który został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych "Rokiem Narodów Zjednoczonych dla dialogu między cywilizacjami". Z tej okazji ¦wiatowy Zwi±zek Pocztowy zorganizował w 2000 r. Międzynarodowy Konkurs na projekt znaczka. W konkursie wzięło udział około 50 administracji pocztowych, w tym także Polska, której projekt autorstwa artysty plastyka Macieja Buszewicza zaj±ł trzecie miejsce.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca Pani U. Golob ze Słowenii. Przedstawia ona dzieci reprezentuj±ce cztery główne rasy ¶wiata oraz główne no¶niki ułatwiaj±ce komunikację między ludĽmi.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1.

       
 
   

Polska w finałach Mistrzostw ¦wiata w piłce nożnej 2002

   

ilo¶ć znaczków: 1
nominał: 1 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 60 sztuk
format: 31,25 x 25,5 mm
nakład: 3.000.000 sztuk
projektant: Jacek Konarzewski
data obiegu: 06.10.2001 r.
   
Polska reprezentacja w piłce nożnej, po dłuższej nieobecno¶ci, zakwalifikowała się do przyszłorocznych finałów Mistrzostw ¦wiata, które odbęd± się na stadionach Japonii i Korei. Poczta Polska odnotowuje ten fakt, wprowadzaj±c do obiegu w dniu zakończenia kwalifikacji tj. 6 paĽdziernika 2001 r. pami±tkowy znaczek pocztowy.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu będzie w sprzedaży koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC, opatrzona datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

       
   

Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =02-07-2022 12:45:46=
Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij