O firmie Oferta Plany emisji Katalog znaczków Historia znaczka Punkt sprzedaży Strona główna znaczków
 
Emisje znaczków polskich IV kwartał 1999r.
   

POLONICA

   


ilo¶ć znaczków: 4
nominały: 1 zł, 1,40 zł, 1,60 zł, 1,80 zł
technika druku: offset
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 20 znaczków
format: 31,25 x 43 mm
nakład:
     1 zł - 700.000 szt.
1,40 zł - 600.000 szt.
1,60 zł - 500.000 szt.
1,80 zł - 500.000 szt.
projektant: Janusz Wysocki
data obiegu: 06.12.1999 r.
   
W tym roku Poczta Polska wprowadzi do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji " Polonica", które maj± być kontynuowane w latach następnych. Na poszczególnych znaczkach pokazano najważniejsze polskie obiekty kulturalne, znajduj±ce się za granic±:
 
 • warto¶ci 1 zł - zamek w Rapperswil (Szwajcaria), w którym znajduje się Muzeum Polskie. W 1868 r. odsłonięto w Rapperswil Kolumnę Barsk±, a dwa lata póĽniej zostało otwarte na ¶redniowiecznym zamku - Muzeum Polskie. Ide± przewodni± fundatora Kolumny i Muzeum - Władysława Platera - było rozpowszechnienie w ¶wiecie bogatego dorobku kulturalnego Polski oraz jej praw do niepodległo¶ci. W 1927 r. zbiory przekazano do Muzeum Narodowego i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po wojnie, staraniem polsko-szwajcarskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego, wznowiono działalno¶ć muzealn± w zamku. Można w nim podziwiać dzisiaj cenne dzieła naszej kultury i pami±tki narodowe.

 •  
 • warto¶ci 1,40 zł - pałac w Fawley Court (Anglia), w którym mie¶ci się polskie Muzeum Księży Marianów. Powstało ono w roku 1953, kiedy to nabyto Fawley Court, aby założyć w nim gimnazjum męskie. Ojciec Józef Jarzębowski, znakomity pedagog i zamiłowany kolekcjoner, zacz±ł sprowadzać pami±tki narodowe. Pragnieniem jego było, aby coraz liczniejsze eksponaty służyły i przybliżały młodzieży zrozumienie dziejów i kultury polskiej. Niew±tpliwie największ± zasług± Ojca Józefa było zgromadzenie jednego z najbogatszych zbiorów dotycz±cych Powstania Styczniowego i Wielkiej Emigracji. Ponadto w zbiorach muzeum znajduj± się bezcenne druki i dokumenty z autografami królów od Kazimierza Jagiellończyka do Stanisława Poniatowskiego, bulle papieskie z XVI i XVII w., XVI-wieczne biblie polskie oraz ponad 20-tysięczny księgozbiór.

 •  
 • warto¶ci 1,60 zł - fasada budynku Biblioteki Polskiej w Paryżu. Biblioteka Polska w Paryżu jest jednym z najważniejszych emigracyjnych o¶rodków nauki i kultury polskiej. Utworzona została w 1838 r. przy Towarzystwie Historyczno-Literackim, założonym w 1832 r. przez patriotów - emigrantów po klęsce Powstania Listopadowego. W¶ród najwybitniejszych ówczesnych członków Towarzystwa znaleĽli się: ks. Adam Czartoryski, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid. Aby uratować dziedzictwo kultury polskiej, zagrożonej przez zaborców, założyli Bibliotekę Polsk±. Obecnie jej księgozbiór obejmuje ponad 200.000 tomów starodruków, rękopisów, czasopism, wielk± kolekcję map, rycin i obrazów, cenne pami±tki po Chopinie i Mickiewiczu.

 •  
 • warto¶ci 1,80 zł - fasada budynku Instytutu Polskiego i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie. Instytut Polski i Muzeum powstały w 1964 r. z poł±czenia Polskiego O¶rodka Nauk (1939) i Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego (1945). Gromadzi się tutaj i opracowuje dokumenty dotycz±ce głównie działalno¶ci polskich władz na emigracji w latach 1939-45 oraz udziału Polaków w II wojnie ¶wiatowej. Z Instytutem byli zwi±zani m. in. E. Raczyński, W. Anders, T. Komorowski ("Bór").
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  BOŻE NARODZENIE

     


  ilo¶ć znaczków: 4
  nominały: 60 gr, 70 gr, 1 zł, 1,40 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 39,5 x 31,25 mm
  nakład:
    60 gr - 10.400.000 szt.
    70 gr - 7.900.000 szt.
     1 zł - 2.900.000 szt.
  1,40 zł - 2.400.000 szt.
  projektant: Agnieszka Sobczyńska
  data obiegu: 26.11.1999 r.
     
  Poczta Polska wprowadza do obiegu kolejne cztery znaczki pocztowe emisji "Boże Narodzenie". Na poszczególnych znaczkach umieszczono figury aniołków i pierwsze słowa popularnych kolęd:
 • warto¶ci 60 gr - " W¶ród nocnej ciszy..."
 • warto¶ci 70 gr - "Lulajże Jezuniu..."
 • warto¶ci 1 zł - "PójdĽmy wszyscy do stajenki..."
 • warto¶ci 1,40 zł - "Bóg się rodzi..."
 • W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  Tragizm bohaterów Polski Walcz±cej

     

  ilo¶ć znaczków: 1 w bloku
  nominał: 1 zł
  technika druku: offsetowa
  papier: fluorescencyjny
  format: 31.25 x 39.5 mm
  format bloku: 93 x 70 mm
  nakład: 400.000 sztuk
  projektant: Tomasz Bogusławski
  data obiegu: 21.10.1999
     
  21 paĽdziernika Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek w formie bloku emisji "Tragizm bohaterów Polski Walcz±cej".

  W ten sposób pragniemy uczcić pamięć szczególnie tragicznego pokolenia, które walcz±c w obronie ojczyzny w latach II wojny ¶wiatowej poniosło najwyższe ofiary. Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej nie oznaczało dla nich końca dramatów. Ci co przeżyli, zostali w okresie stalinowskiego terroru uznani przez ówczesne władze za element wrogi i niebezpieczny, mog±cy przeciwstawić się d±żeniom do podporz±dkowania narodu polskiego interesom Moskwy. Stosowano wobec nich wyj±tkowo brutalne metody eksterminacji.

  Dopiero dzisiaj w pełni możemy oddać należn± im cze¶ć i sprawiedliwo¶ć.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będzie w sprzedaży koperta pierwszego dnia obiegu, stosowana w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  XV rocznica męczeńskiej ¶mierci ks. Jerzego Popiełuszki

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 70 gr
  technika druku: offsetowa
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 31,25 x 39,5 mm
  nakład: 700.000 sztuk
  projektant: Maciej Jędrysik
  data obiegu: 19.10.1999
     
  Ksi±dz Jerzy Popiełuszko urodził się 14. 09.1947 r. we Wsi Okopy w województwie białostockim. ¦więcenia kapłańskie przyj±ł z r±k Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 28 maja 1972 r. w Warszawie. W parafii ¶w. Stanisława Kostki oprócz pracy parafialnej, zajmował się duszpasterstwem ludzi pracy. W czasie stanu wojennego odprawiał comiesięczne msze ¶więte za Ojczyznę ciesz±ce się ogromnym zainteresowabnniem w¶ród wiernych. W kazaniach podejmował problemy moralne i polityczne, mówił o wolno¶ci i godno¶ci człowieka. Z tego tytułu był atakowany i szykanowany przez ówczesne władze i propagandę państwow±.

  19 paĽdziernika 1984 r. wracaj±c z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został w Górsku koło Torunia uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i bestialsko zamordowany. Pochowany 3 listopada 1984 r. przy ko¶ciele ¦w. Stanisława Kostki. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki zgromadził kilkaset tysięcy osób i przekształcił się w wielk± manifestację patriotyczn±. W 1997 r. rozpocz±ł się proces o jego beatyfikację. Otoczony kultem grób ks. J. Popiełuszki jest miejscem pielgrzymek wiernych.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu, stosowane w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  150 rocznica ¶mierci Fryderyka Chopina

     


  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 1,40 zł
  technika druku: stalorytnicza
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 50 znaczków
  format: 43 x 31,25 mm
  nakład: 1.500.000 sztuk
  projektant: Andrzej Heidrich
  autor rytu: Czesław Słania
  data obiegu: 17.10.1999
     
  17 paĽdziernika Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy wspólnej polsko-francuskiej emisji 150. rocznica ¶mierci Fryderyka Chopina. Na wspólnym znaczku pocztowym pokazany został portret ołówkowy Chopina z 1841 r, autorstwa George Sand. Oryginał rysunku zagin±ł w 1944 r. w Warszawie. Ten amatorski portret kompozytor bardzo sobie cenił i wyróżniał spo¶ród wielu innych swoich wizerunków, uważaj±c go za doskonały pod względem uchwycenia rysów twarzy. Projektant znaczka pokazał portret artysty na tle Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tutaj, w lewej oficynie budynku mieszkała rodzina Chopinów. Ponadto na znaczku umieszczono podpis kompozytora i datę 1810-1849. W ten sposób zaakcentowane zostały zwi±zki artysty z Polsk± i Francj±.

  Chopin w przeciwieństwie do współczesnego mu Liszta umarł młodo, pozostawiaj±c potomno¶ci niezwykle bogat± i zróżnicowan± muzyczn± spu¶ciznę. Gry na fortepianie nauczyła go we wczesnym dzieciństwie matka. Jego błyskawiczna kariera zaczynała się w Warszawie - mie¶cie w którym przyszedł na ¶wiat w 1810 r. jako syn Polki i Francuza z Lotaryngii. Już we wczesnym dzieciństwie przejawiał nadzwyczajny talent muzyczny. Swoje pierwsze koncerty dawał w wieku 8 lat.

  2 listopada 1830 r. po serii koncertów pożegnalnych opu¶cił Warszawę, udaj±c się przez Wiedeń, Salzburg, Monachium i Stuttgart do Paryża, gdzie we wrze¶niu 1831 r. osiadł na stałe i zyskał niebawem europejski rozgłos. W pierwszych latach paryskich rozwijał ożywion± działalno¶ć koncertow±, w póĽniejszych skoncentrował się głównie na twórczo¶ci. Podstawę jego egzystencji stanowiła jednak działalno¶ć dydaktyczna. Zwi±zany ideowo i towarzysko z awangard± romantyzmu ¶wiatowego (Liszt, Berlioz, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Heine, Balzac, Delacroix i in.) z racji zawodu, czynny był głównie w ¶rodowisku arystokracji. W paryskich salonach spotkał George Sand, z któr± pozostawał w zwi±zku przez wiele lat. Zim± 1838/39 odbyli wspóln± podróż na Majorkę.

  W 1848 r. Chopin dał ostatni publiczny koncert w Londynie. Zmarł rok póĽniej - 17 paĽdziernika w Paryżu.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży koperty pierwszego dnia obiegu FDC, opatrzone datownikiem okoliczno¶ciowym, stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.

         
   
     

  ¦wiatowy Dzień Poczty
  - 125 lat ¦wiatowego Zwi±zku Pocztowego

     

  ilo¶ć znaczków: 1
  nominał: 1,40 zł
  technika druku: offset
  papier: fluorescencyjny
  arkusz sprzedażny: 20 znaczków
  format: 43 x 31,25 mm
  nakład: 600.000 sztuk
  projektant: Agnieszka Sobczyńska
  data obiegu: 09.10.1999
     
  W tym roku przypada 125. rocznica ¦wiatowego Zwi±zku Pocztowego - UPU (Union Postale Uniwerselle). Z tej okazji Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pokazuj±cy znak zwi±zku. Jest nim pomnik wzniesiony w 1909 r. dłuta rzeĽbiarza René de Saint-Marceau. Przedstawia on glob ziemski, wokół którego wiruje pięć postaci (symbolizuj±cych pięć kontynentów), przekazuj±cych sobie listy. Z czasem symbolika pomnika została zaadoptowana na emblemat zwi±zku. Po raz pierwszy pojawił się on w 1951 r. na okładce "Union Postale" i został użyty na kopertach i oficjalnych dokumentach UPU.

  ¦wiatowy Zwi±zek Pocztowy jest organizacj±, która została powołana do nawi±zania i ustalenia zasad międzynarodowej współpracy między krajowymi administracjami pocztowymi.

  W 1862 r. główny poczmistrz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Montgomery Blair, podj±ł inicjatywę zorganizowania pierwszej międzynarodowej konferencji pocztowej, która miała rozstrzygn±ć między innymi kwestię wspólnego systemu opłat. Do Paryża przyjechali przedstawiciele 15 krajów Europy i Ameryki. Dyskutowano nad głównymi zasadami, dotycz±cymi międzynarodowej wymiany przesyłek. Niestety, paryska konferencja nie doprowadziła do utworzenia zawi±zku.

  Kolejna inicjatywa, tym razem wysokiego funkcjonariusza pocztowego Zarz±du Konfederacji Niemiec, Heinricha von Stephana, podjęta w 1868 r., dotyczyła potrzeby utworzenia bazy Zwi±zku Generalnego Poczt, grupuj±cego kraje europejskie, niektóre kraje Basenu ¦ródziemnomorskiego a także Ameryki. Projekt ten doczekał się realizacji dopiero w 1874 r., kiedy to 22 kraje założycielskie podpisały "Traktat Berneński".

  Zawarty układ zapewniał suwerenno¶ć i niezależno¶ć poczt krajowych, eliminował bariery, które zagrażały przesyłkom pocztowym w granicach politycznych i terytorialnych poszczególnych państw. Precyzował zasady funkcjonowania najważniejszych służb pocztowych, zwi±zanych z przesyłaniem listów, kartek, czasopism, etc.

  Na następnym Kongresie w Paryżu, w maju 1878 r. przy udziale 22 krajów członkowskich przyjęto używan± do dzisiaj nazwę Union Posytale Universelle (UPU).

  ¦wiatowy Zwi±zek Pocztowy bardzo szybko zdobył uznanie wszystkich krajów ¶wiata. Na XX kongresie w Waszyngtonie zrzeszał już 169 krajów członkowskich. Polska przyst±piła do niego w 1919 r. jako siedemdziesi±ty siódmy kraj. Po raz pierwszy delegaci Poczty Polskiej uczestniczyli w obradach VII Kongresu UPU, odbywaj±cego się w Madrycie w 1920 r.

  W dniu wprowadzenia znaczków do obiegu będ± w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 koperty pierwszego dnia obiegu.

         
     

  Copyright © 2004-2022 Poczta Polska Pocztowe Centrum Filatelistyki ul. Grochowska 23/31, 00-942 Warszawa =15-08-2022 21:17:13=
  Strona główna Poczty Polskiej English version of Polish Post Stamps

  Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
  Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij